หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
(Associate Professor Dr. BANTOONE WARRIT)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5327-7779
อีเมล : agibwrrt@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2547 - 1 กุมภาพันธ์ 2550)

งานสอน (1/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

 • Ecophysiology (Ecophysiology)

การศึกษา

 • 2520 : Ph.D. (Water Relations and Environmental Plant Physiology) , University of Bristol, United Kingdom , England (United Kingdom)
 • 2518 : M.Sc. (General Field of Water Relations of Fruit Tree) , University of Bristol, United Kingdom , England (United Kingdom)
 • 2511 : (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
 • 2504 : ม.6 , โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ, เชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2548 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2536 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2530 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2521 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2517 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th