หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน
โทรศัพท์ : 0-5394-4044
อีเมล : m.nikorn@chiangmai.ac.th

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2004 . Improvement of heat tolerant and long-shelf life tomato. . China Vegetables, 2004, No. 3:17-19. . 2004 (3) : 17-19. [doc, 583 KB]
 • 2004 . The uses of self-incompatibility genes on Chinese cabbage. . Southwest China Journal of Agricultural Sciences. Vol. 17 No.2:21-223. . 2004 (2) : 217-223. [doc, 37 KB]
 • 2004 . Uses of self-incompatibility genes in Chinese radish. . Southwest Journal of Agricultural Sciences. 2004, Vol. 17 No.1:78-83. . 2004 (1) : 78-83. [doc, 131 KB]
 • 2004 . Vegetable seed production in the North of Thailand . Southwest Journal of Agricultural Sciences. 2004, Vol. 17 No.5:659-663. . 2004 (5) : 659-663. [doc, 31 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2551 . Nikornpun, M. and Nongluk, M. 2008 Possibility of Leterosis hybrids in a chili variety Copsicum annerum L. using male sterility. International Society of Hortricultural Science. February 3-6,2008 Chiang Mai , Thailand. . Actahort . 1 (1) : 1--. [doc, 6992 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2551 . ลักษณะทางพืชสวนคุณสมบัติมางเคมีแลการประเมินพันธุกรรมของพริกในลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมัน . แก่นเกษตร . [doc, 3783 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2548 . การประเมินพันธุกรรมและพัฒนาพันธุ์พริกลูกผสมชั่วที่ 1 โดยใช้ยีนเกสรตัวผู้เป็นหมัน . แก่นเกษตร . [doc, 7526 KB]
 • 2547 . การพัฒนาพ่อแม่พันธุ์เพื่อสร้างพริกเผ็ดลูกผสมชั่วที่หนึ่ง . ว. วิทย. กษ. 2004, 35. (3-4):77-85. . 2004 (35) : 77-85.
 • 2546 . การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศฤดูหนาว ฤดูร้อน และการยืดอายุหลังเก็บเกี่ยว . วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2546 ฉบับที่10:139-146. . 2546 (10) : 139-146. [doc, 43 KB]
 • 2546 . การเปรียบเทียบพันธุ์ผักกาดขาวปลีเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมชั่วที่ 1 Varietal Trial of Chinese Cabbage for F1 Hybrid Seed Production . แก่นเกษตร 2546 ปีที่ 31 ฉบับที่ 1:40-47. . 31 (1) : 40-47. [doc, 82 KB]
 • 2546 . Development of male and female parents of F1 hybrid in Chinese cabbage. . Kasetsart J.(Nat. Sci.) 2003,37:5-13. . 2003 (37) : 5-13. [doc, 262 KB]
 • 2546 . การปรับปรุงพันธุ์พริกโดยใช้สายพันธุ์เกสรตัวผู้เป็นหมัน . แก่นเกษตร 2546, ปีที่ 31 ฉบับที่ 1:16-27. . 31 (1) : 16-27. [doc, 286 KB]
 • 2546 . โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดขาวปลีลูกผสม . วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2546 ปีที่ 10 ฉบับที่1:47-56. . 10 (1) : 47-56. [doc, 1116 KB]
 • 2545 . Varietal evaluation and 30kDa protein studies in local bitter gourd. . Kasetsart J.(Nat. Sci.) 2002, 36:225-234. . 2002 (36) : 225-234. [doc, 131 KB]
 • 2545 . การทดสอบวิธีการผลิตเมล็ดพันธุ์ การผสมตัวเองไม่ติดและความดีเด่นของลูกผสมผักกาดขาวปลีชั่วที่หนึ่ง . แก่นเกษตร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1:28-39. . 31 (1) : 28-39. [doc, 55 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2545 . เปรียบเทียบพันธุ์พริกลูกผสมพันธุ์การค้าชั่วที่1 . แก่นเกษตร . [doc, 18602 KB]
 • 2543 . Studies on hererosis of chili ( Capsicum annuum L.). . Kasetsart J.(Nat. Sci.) 2000, 34:190-196. . 2000 (34) : 190-196. [doc, 401 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. 2543 . โครงการประเมิรพันธุกรรมพริกในลักษณะตัวผู้เป็นหมัน . แก่นเกษตร . [doc, 504 KB]
 • 2542 . แนะแนวงานวิจัยสําหรับคนรุ่นใหม่ . ประมวลผลงานวิชาการด้านการเกษตรเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ . 2542 (1) : 35-49. [doc, 262 KB]

  พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่และผ่านการรับรองจากหน่วยราชการ
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. . 2551. . , . ผักกาดขาวปลี 23x142, 8 มกราคม 2551. [doc, 70 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. . 2551. . , . ผักกาดหัวพันธุ์27-1-3x18-1, 8 มกราคม 2551. [doc, 70 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. . 2551. . , . พันธุ์พริก สายพันธุ์ไชนีสฮอท, 8 มกราคม 2551. [doc, 37 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. . 2551. . , . มะเขือเทศพันธุ์แดง 22, 8 มกราคม 2551. [doc, 667 KB]
 • มณีฉัตร นิกรพันธุ์. . . . , . พันธุ์ผักกาดเขียวปลีสายพันธุ์ BC7-3x19 HJx40R2-3-4, 23 สิงหาคม 2550.

ความเชี่ยวชาญ

 • Vegetable Crop (Vegetable Crop)
 • Plant Physiology (Plant Physiology)
 • Plant Breeding (Plant Breeding)

การศึกษา

 • 2521 : ปริญญาเอก (Botany) , Cornell University , United States Of America
 • 2516 : M.Sc. (Horticulture) , Oregon State University , United States Of America
 • 2511 : วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2543 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2540 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2536 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2517 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th