หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
(Dr. CHUNTHANA SUWANTHADA)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4040

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • P. Voraurai, ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2541 . Conservation and utilizationof local vegetables at the Huai Hong Khrai Royal Development study Centre. . Journal of Agriculture . 14 (1) : 1-2.
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2536 . ไม้ดอกประเภทหัวที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย . เคหการเกษตร . 2536 (0) : 183-189.
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา, โสระยา ร่วมรังษี, พิศิษฐ์ วรอุไร. 2535 . การเก็บรักษาช่อดอกแกลดิโอลัสโดยใช้อุณหภูมิต่ำร่วมกับการใช้สารละลายเคมี . วารสารเกษตร . 8 (2) : 177-187.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา. 2515 . การเปรียบเทียบการผลิตแกลดิโอลัส 20 พันธุ์ในพื้นที่ราบและที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่ , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 4 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, พิศิษฐ์ วรอุไร. . 2540. . การสร้างดอกของไม้ดอกประเภทหัว, . การประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 15 - 19 มกราคม 2540, ---, หน้า 1-6.
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, พิศิษฐ์ วรอุไร. . 2540. . การสร้างดอกของไม้ดอกประเภทหัว 1. การสร้าง corm และ tunicate bulb , . การประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 15 - 19 มกราคม 2540, --, หน้า 7-11.
 • จีรวัฒน์ ภู่บัวเผื่อน , ฉันทนา สุวรรณธาดา, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, พิศิษฐ์ วรอุไร . . 2539. . การพัฒนาดอกของปทุมมา, . การประชุมวิชาการไม้ดอกไม้ประดับแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 10 - 13 มกราคม 2539, ---, หน้า 78-85.

ความเชี่ยวชาญ

 • Physiology of Flowerbulbs (Physiology of Flowerbulbs )
 • Postharvest Physiology of Flowers and Ornamentals (Postharvest Physiology of Flowers and Ornamentals)
 • Improvement of Floricultural Crops (Improvement of Floricultural Crops)
 • Cytogenetics (Cytogenetics)
 • Plant Microtechniques (Plant Microtechniques)
 • Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources (Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources)

การศึกษา

 • 2520 : Ph.D. (Plant Science) , University of London , England (United Kingdom)
 • 2513 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2511 : กส.บ. (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2539 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2526 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2522 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th