หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
(Assistant Professor SONGCHAO INSOMPHUN)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-53-04047
อีเมล : songchao.i@cmu.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าศูนย์ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 พฤศจิกายน 2552 - 1 พฤศจิกายน 2556)
 • รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 พฤศจิกายน 2551 - 2 พฤศจิกายน 2552)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 ตุลาคม 2547 - 28 ตุลาคม 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาพืชไร่ สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (29 ตุลาคม 2543 - 28 ตุลาคม 2547)

งานสอน (1/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. . . . การผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้การจัดการแบบฐานอินทรีย์ในระบบข้าว-ถั่วเหลือง, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มช., 3 - 4 ธันวาคม 2550, ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มช., หน้า 25-25.

ความเชี่ยวชาญ

 • Crop Production (Crop Production)
 • Crop Physiology (Crop Physiology)

การศึกษา

 • 2526 : M.Agr.St. (Crop Agronomy) , University of Queensland , Australia
 • 2518 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2545 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2538 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2525 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th