หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
(Associate Professor SUPASARK LIMPITI)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4031
อีเมล : supasark@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • รองผู้อำนวยการ สถานวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (22 มิถุนายน 2550 - 22 เมษายน 2554)

งานสอน (1/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2004 . Phaphuangwittayakul,P. Limpiti,S. and Alikhani,Z. A Batch Dryer for Un-peeled Longan Drying . AMA . 35 (1) : 41-44.
 • W Phaphuangwittayakul,, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, Z. Alikhani, . 2002 . Modification and testing of a batch dryer for un-peeled longan drying . Proceedings of the International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, 11-13 December 2002 .
 • 2546 . ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อคุณภาพการสีข้าวขาวดอกมะลิ 105 . ว.วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (4) : 145-149.
 • 2546 . ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวขาวดอกมะลิ 105 . ว.วิทยาศาสตร์เกษตร . 34 (4) : 149-152.
 • ชมพูนุท วราราช, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, ทรงเชาว์ อินสมพันธ์. 2545 . การลดความชื้นข้าวก่อนการเก็บเกี่ยวด้วยสารเร่งการสุกแก่ . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 33 (6) : 237-241.
 • พิเชษฐ์ น้อยมณี, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, ไพโรจน์ วิริยจารี. 2545 . การอบลำไยทั้งเปลือกโดยวิธีสลับลมร้อนและวิธีสลับชั้นของลำไย . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 33 (6) : 155-160.
 • มนัสวี สกุลแก้ว, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ, ทวีชัย นิมาแสง. 2545 . การอบแห้งลำไยชนิดแกะเปลือกด้วยเครื่องลดความชื้นแบบสลับทิศทางอากาศร้อน . วิทยาศาสตร์เกษตร . 33 (6) : 150-154.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2005. . Effect of Miller Temperature on Milling Quality of Rice cv. Chinat 1., . the 3rd National Seminar on Postharvest / Post Production Technology. Cha-am.Petchburi., 10 - 11 October 2005, Page 166-166.
 • . 2548. . Effects of Water Activity and Oxygen on Shelf Life of Dried Longan Flesh. , . the 3rd National Seminar on Postharvest / Post Production Technology. Cha-am.Petchburi., 10 - 11 ตุลาคม 2548, Chiang Mai, Thailand, หน้า 116-116.
 • . 2548. . Effect of Shape of Paddy Stack and Piling Period Before Threshing on Paddy Qualities, . the 3rd National Seminar on Postharvest / Post Production Technology.10-1 1 October 2005. Cha-am.Petchburi., 10 - 11 ตุลาคม 2548, หน้า 164-164.
 • . 2548. . Changing of Volume of Longan during Drying. , . the 3rd National Seminar on Postharvest / Post Production Technology.10-11 October 2005.Cha-am.Petchburi. , 10 - 11 ตุลาคม 2548, หน้า 147-147.
 • ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. . 2546. . การพัฒนาเครื่องอบชนิดสลับทิศทางลมร้อนระดับการค้าสำหรับชาวสวนลำไย, . การสัมมนาทางวิชาการและเผยแำร่งานวิจัย ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก, 26 สิงหาคม 2546, มหาวิทยาลัยศิลปากร, หน้า 5-13-5-14.
 • พัสกร เจียตระกูล, เมธินี เห่วซึ่งเจริญ, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. . 2546. . ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาต่อลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวขาวดอกมะลิ105, . การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิต แห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หน้า 28-28.
 • พัสกร เจียตระกูล, เมธินี เห่วซึ่งเจริญ, ศุภศักดิ์ ลิมปิติ. . 2546. . ผลของอุณหภูมิและความชื้นต่อคุณภาพการสีข้าวขาวดอกมะลิ105, . การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 21 - 22 สิงหาคม 2546, หน้า 27-27.

ความเชี่ยวชาญ

 • Farm Machinery (Farm Machinery)
 • Post Harvest Technology (Post Harvest Technology)

การศึกษา

 • 2519 : M.Sc. (Farm Machine Design) , Cranfield Institute of Technology , England (United Kingdom)
 • 2514 : วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2541 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2535 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2528 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2522 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th