หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
(Associate Professor SOOTHUT JOONSRIKRAIWUN)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5390-4047
อีเมล : suthat@chiangmai.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . Combining ability analysis of yield and yield components in Azukibean under highland condition of northern Thailand. . ChaingMai University J. of Nat.Sci. . 6 (1) : 121-126. [pdf, 260 KB]
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . Interitance of seed yield in Azukibean . ChaingMai University J. of Nat.Sci. . 6 (2) : 341-347. [pdf, 228 KB]
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . ถั่วอะซูกิพันธุ์ "ปางดะ" . วารสารโครงการหลวง . 11 (2) : 3-9.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . . . Thai Rice Thermo - sensitive Genic Male Sterile ( TGMS ) Lines Development., . The 2nd Int.Con on Rice for the future., 1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551, Queen Sirikit Nat. Con. Center Bangkok Thailand, หน้า 424-426. [pdf, 353 KB]
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . . . การพัฒนาข้าวไทยที่มีลักษณะเรณูเป็นหมัน, . งานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550, 3 - 4 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย. [pdf, 123 KB]
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . . . การถ่ายทอดลักษณะพันธุ์กรรมและความดีเด่นของผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในข้าวบาร์เลย์, . ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550, 3 - 4 ธันวาคม 2550, คณะดกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย. [pdf, 130 KB]
 • สุทัศน์ จุลศรีไกวัล. . . . การถ่ายทอดลักษณะและการตอบสนองต่อการคัดเลือกของผลผลิตในถั่วอะซูกิ, . ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2550, 3 - 4 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย. [pdf, 146 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Field Crop Breeding (Field Crop Breeding)

การศึกษา

 • 2514 : วท.ม. (เกษตรศาสตร์(พืชไร่)) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2510 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2541 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2533 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2521 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th