หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
(Professor Dr. BENJAVAN RERKASEM)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 212
อีเมล : benjavan.r@cmu.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . Boron deficiency in maize. . Plant Soil . 2011 : 207-220.
 • 2010 . Key factors affecting Fe density in Fe-fortified-parboiled rice: Parboiling conditions, storage duration, external Fe-loading rate and genotypic differences. . Food Chemistry . 2010 : 628-634.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2008 . Diversity in local rice germplasm and rice farming: a case study of Thailand . Biodiversity . 9 (1) : 49-51.
 • มานพ ลีสวัสดิ์วงศ์, ศันสนีย์ จำจด, John Kuo, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2005 . Nitrogen fertilizer increases seed protein and milling quality of rice . Cereal Chemistry . 82 : 588-593.
 • สาวิกา กอนแสง, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2005 . A survey of woody tropical species for boron retranslocation . Plant Production Science . 8 (3) : 336-339.
 • สมจิตร อยู่เป็นสุข, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Bernard Dell, สายสมร ลำยอง. 2005 . Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on a fallow enriching tree (Macaranga denticulata) . Fungal Diversity . 18 : 189-199.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2005 . Transforming subsistence cropping in Asia . Plant Production Science . 8 (3) : 273-285.
 • จรรยา มณีโชติ, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Invasion of weedy rice in rice fields in Thailand: problems and management . International Rice Research Notes . 29 (2) : 20-22.
 • มานพ ลีสวัสดิ์วงศ์, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Nitrogen fertilizer increases protein and reduces breakage of rice cultivar Chainat 1 . International Rice Research Notes . 29 (2) : 67-68.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. 2004 . Boron deficiency in wheat: a review . Field Crops Research . 89 (2) : 173-186.
 • Duangjai NaChiangmai, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Enhanced boron transport into the ear of wheat as a mechanism for boron efficiency . Plant and Soil . 264 : 141-147.
 • ชนากานต์ พรมอุทัย, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Variability in bioavailable iron in hand-pounded traditional rice varieties from a highland village in northern Thailand . International Rice Research Notes . 29 (1) : 47-48.
 • จำเนียร วงษ์โม้, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Contrasting responses to boron deficiency in barley and wheat . Plant and Soil . 259 : 103-110.
 • สมจิตร อยู่เป็นสุข, สายสมร ลำยอง, Bernard Dell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Arbuscular mycorrhizal fungi in the rhizosphere of Macaranga denticulata Muell. Arg., and their effect on the host plant . Agroforestry Systems . 60 : 239-246.
 • ศันสนีย์ จำจด, Sunisa Niruntrayagul , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2004 . Genetic control of boron efficiency in wheat (Triticum aestivum L.) . Euphytica . 135 (1) : 21-27.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด, สุณิสา นิรันตรายกุล. 2004 . Increasing boron efficiency in international bread wheat, durum wheat, triticale and barley germplasm will boost production on soils low in boron . Field Crops Research . 86 : 175-184.
 • Chanakan Prom-u-thai, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2003 . The effect of nitrogen on rice grain iron . International Rice Research Notes . 28 (2) : 37-38.
 • Manop Leesawatwong, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด, S. Pinjai. 2003 . Determinants of a premium-priced, special-quality rice . International Rice Research Notes . 28 (1) : 34--.
 • นริศ ยิ้มแย้ม, กนก ฤกษ์เกษม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2003 . Fallow enrichment with pada (Macaranga denticulata (Bl.) Muell. Arg.) trees in rotational shifting cultivation in northern Thailand Narit Yimyam, Kanok Rerkasem, Benjavan Rerkasem . Agroforestry Systems . 57 (2) : 79-86.
 • Chanakan Prom-u-thai, Bernie Dell, Gordon Thomson, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2003 . Easy and rapid detection of iron in rice grain . ScienceAsia . 29 : 213-217.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, กนก ฤกษ์เกษม. 2002 . Agrodiversity for in situ conservation of Thailand’s native rice germplasm . Chiang Mai University Journal . 1 (2) : 129-148.
 • กนก ฤกษ์เกษม, ชวลิต กอสัมพันธ์, C. Thong-ngam , นริศ ยิ้มแย้ม, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2002 . Agrodiversity lessons in mountain land management. . Mountain Research and Development . 22 (1) : 4-9.
 • Prom-u-thai, C., เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2001 . Iron in Thai rice . Development in Plant and Soil Science . 92 : 350-351.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Jamjod S.. 2001 . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency . Development in Plant and Soil Science . 92 : 82-83.
 • Devkota , N.R. , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2000 . Effects of cutting on the nitrogen economy and dry matter yield of lablab grown under monoculture and intercropped with maize in Northern Thailand . Experimental Agriculture . 36 : 459-468.
 • J Pant , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, R. Noppakoonwoong. 1998 . Effect of water stress on the boron response of wheat genotypes under low boron field conditions . Plant and Soil . 202 : 193-200.
 • 2553 . Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in Mimosa invisa and effect of the soil ph on the symbiosis. . Chiang Mai J. Sci. . 2010 .
 • 2553 . Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi in Mimosa invisa and effect of the soil ph on the symbiosis. . Chiang Mai J. Sci. . 2010 : 517-527.
 • ชนากานต์ พรมอุทัย, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2547 . ธาตุเหล็กในเมล็ดข้าวไทย . กสิกร . 77 (6) : 105-111.
 • S. Jamjod, P. Boonsith, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2543 . The genetic source for boron tolerance in barley . Jour. Agric. (CMU) . 55 : 53-64.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • Kaosa-ard M.S, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2000 . The Growth and Sustainability of Agriculture in Asia , Asian Development Bank, 303 Page.

  หนังสือ-บางบท
 • 2004 . Land and water resource . Water and Agriculture. ACIAR Proceedings 116 , ACT, Australia, Page 105-118.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2003 . Biotechnology and Agriculture . Social Challenges for the Mekong Region. Eds. M. Kaosa-ard and J. Dore. White Lotus, Bangkok , Page 293-321.
 • Ahmed M, Jaihiruddin M, Jamjod S, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, H. E. Goldbach, M. A. Wimmer, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, P. H. Brown, M. Thellier , R.W. Bell. 2002 . Boron efficiency in a wheat germplasm from Bangladesh . All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition , New York, New York, USA, Page 299-303.
 • Duangjai NaChiangmai , Dell B, Huang L, R Bell , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2002 . The effect of boron on pollen development in two wheat cultivars (Triticum aestivum L.) . All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition. (Eds.) Goldbach, H.E., Rerkasem, B., Wimmer, M.A., Brown, P.H., Thellier M. and Bell, R.W , Page 181-185.
 • กนก ฤกษ์เกษม, กุศล ทองงาม, ชวลิต กอสัมพันธ์, Yimyam N, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, H Brookfield, C Padoch, H Parson , M Stocking . 2002 . Intensification and diversification of land use in the highlands of northern Thailand . Cultivating Biodiversity , United Nations University and United Nations Environment Program, London, UK, Page 220-232.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2002 . Crop responses to boron and genotypic variations. . in All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition. (Eds.) Goldbach, H.E., Rerkasem, B., Wimmer, M.A., Brown, P.H., Thellier M. and Bell, R.W , New York, New York, USA, Page 269-280.
 • Kaosa-ard, M.S. , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2000 . The growth and sustainability of agriculture in Asia – Summary . Rural Asia: Beyond the Green Revolution , Asian Development Bank, Manila, Page 117-131.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2548 . ความหลากหลายทางพันธุกรรมในข้าวพื้นเมืองไทย . ยอดหทัย เทพธรานนท์ และกัญญวิมว์ กีรติกร (บรรณาธิการ) ตีพิมพ์โดยบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท) , กรุงเทพฯ, หน้า 33-60.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . ความรู้วิชาการเพื่อการทำนา . การวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของเศรษฐกิจพอเพียง (การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาการเกษตร) , สกว. กรุงเทพฯ, หน้า 54-71. [pdf, 3153 KB]

  ตำรา-บางบท
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . Agronomy/Crop Science วิทยาศาสตร์เพื่อเลี้ยงโลก . สรีระวิทยาประยุกต์ในการผลิตพืชไร่ . Agron 311 , หน้า 1-7. [pdf, 356 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . การสร้างผลผลิต I การเพิ่มดัชนีการเก็บเกี่ยวในการปรับปรุงพันธุ์ธัญพืชพืชสมัยใหม่ . สรีระวิทยาประยุกต์ในการผลิตพืชไร่ . Agron 311 , หน้า 8-15. [pdf, 460 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . การสร้างผลผลิต II กระบวนการพื้นฐาน . สรีระวิทยาประยุกต์ในการผลิตพืชไร่ . Agron 311 , หน้า 16-42. [pdf, 2641 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2550 . การศึกษาการเติบโตของพืชในเชิงปริมาณ . สรีระวิทยาประยุกต์ในการผลิตพืชไร่ . Agron 311 , หน้า 43-54. [pdf, 588 KB]

  เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ
 • H.E. Goldbach, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, M.A. Wimmer, P.H. Brown, M. Thellier, R.W. Bell. 2002 . All aspects of Plant and Animal Boron Nutrition , New York, New York, USA, 410 Page.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2001 . Regeneration Ecology and Management for Degraded Landscapes and Forest Ecosystems , Chiang Mai University Plant Genetic Resource and Nutrition Laboratory. Working Papers I., 211 Page.
 • Richard W. Bell, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 1997 . Boron in Soils and Plants , Dordrecht,The Netherlands, 270 Page.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2545 . กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารในพืช CMUPNlab Working Papers III , 195 หน้า.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. 2544 . กลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมใการใช้ธาตุอาหารในพืช CMUPNlab Working Papers II , 272 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • Vang Seng, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Eric Craswell, Shu Fukai, Keneth Fischer. . 2004. . Land and water resources, . International Conference on Research on Water in Agricultural Production in Asia for the 21st Century Phnom Penh, Cambodia, 25–28 November 2003, 25 - 28 November 2003, ACT, Australia, Page 105-118.
 • M. Ahmed, M. Jahiruddi , S. Jamjod, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Boron efficiency in a wheat germplasm from Bangladesh., . In “Boron 2001 International Workshop on All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition” , 23 - 27 July 2001, Bonn, Germany..
 • J. Wongmo, S. Jamjod, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Boron efficiency in wheat and barley., . In “Boron 2001 International Workshop on All Aspects of Plant and AnimalBoron Nutrition” , 23 - 27 July 2001, Bonn, Germany. .
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod. . 2001. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . In “Plant Nutrition – Food security and sustainability of agro-ecosystems” , 30 December 2001, Page 82-83.
 • C Prom-u-thai, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Iron in Thai rice., . Presented at International Plant Nutrition Colloquium., 27 July - 3 August 2001, Hannover, Germany. Dev. Plant Soil Sci., Page 350-351.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, S. Jamjod. . 2001. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . Presented at International Plant Nutrition Colloquium., 27 July - 2 August 2001, Hannover, Germany., Page 82-83.
 • M. Ahmed, M. Jaihiruddin, S. Jamjod, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Boron efficiency in a wheat germplasm from bangladesh., . Proceedings of the International Workshop on all Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition, Bonn, 23 July - 27 August 2001, Page 299-303.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . Crop responses to boron and genotypic variations., . Proceedings of the International Workshop on All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition, Bonn., 23 - 27 July 2001, Page 269-280.
 • นพดล ณ เชียงใหม่, B. Dell, L. Huang , Rใ Bell , เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2001. . The effect of boron on pollen development in two wheat cultivars (Triticum aestivum L.) , . Proceedings of the International Workshop on All Aspects of Plant and Animal Boron Nutrition, Bonn., 23 - 27 July 2001, Page 181-185.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Sansanee Jamjod. . 2544. . Evaluating bread wheat, durum and triticale germplasms for boron efficiency, . รายงานการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว CMUPNlab Working Papers I, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 58-69.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . รายงานการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว CMUPNlab Working Papers I., 30 ธันวาคม 2544, หน้า 1-6.
 • Sansanee Jamjod;, Sunisa Niruntrayagul, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Genetics of B efficiency in barley: Response of F2 – derived F3 families, . รายงานการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว CMUPNlab Working Papers I., 30 ธันวาคม 2544, หน้า 116-123.
 • Somchit Youpensuk, Saisamorn Lumyong, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, Bernie Dell. . 2544. . Diversity of arbuscular mycorrhizal fungi associated with Macaranga denticulata on the rotational cultivation area in Ma, . รายงานการประชุมประจำปีครั้งที่ 1 โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว CMUPNlab Working Papers I., 30 ธันวาคม 2544, หน้า 198-206.
 • ศันสนีย์ จำจด, ;สุนิสา นิรันตรายกุล, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Genetics of B efficiency in barley: Response of F2 – derived F3 families.2545, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 116-123.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . Overcoming wheat sterility problem with boron efficiency., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 1-6.
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม, ศันสนีย์ จำจด. . 2544. . Evaluating bread wheat, durum and triticale germplasms for boron efficiency., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 58-69.
 • สุภาวดี ; ง้อเหรียญ;, ศันสนีย์ จำจด จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . Genetics of boron efficiency in wheat: I. Evaluation of F2 population of Fang 60 x Bonza to boron levels., . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 124-134.
 • จำเนียร วงษ์โม้;, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . เปรียบเทียบการตอบสนองต่อโบรอนในข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี และ ทริติคาเลย์, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 149-163.
 • วัชรา บัวพันธ์, ศันสนีย์ จำจด, เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2544. . การตอบสนองของสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์และลูกผสมชั่วที่ 1ต่อการขาดดบรอน, . รายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1 โครงการกลไกทางสรีระเชิงนิเวศน์และพันธุกรรมที่ควบคุมการใช้ธาตุอาหารพืชคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 30 ธันวาคม 2544, หน้า 185-197.

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2550. . , . ข้าววัชพืช, 21 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2551, 2 หน้า. [pdf, 486 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2550. . , . ข้าวแอโรบิก บทความในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ 23 เมษายน 2551, 10 - 23 เมษายน 2551, 2 หน้า. [doc, 2125 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2550. . , . ปลูกข้าวประหยัดน้ำ ด้วยข้าวแอโรบิก-ข้าวไร่ทันสมัย หรือข้าวไร่ไฮเทค , 18 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551, 2 หน้า. [pdf, 491 KB]
 • เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม. . 2550. . , . สู้ภาวะโลกร้อน-น้ำมันแพง ด้วยการทำนาประหยัดแรงงาน ประหยัดพลังงาน ปลูกข้าวไร่ประหยัดน้ำ บทความในประชาคมวิจัย, 10 - 24 มิถุนายน 2551, ประชาคมวิจัย ของ สกว. ปีที่ 14 ฉบับที่ 80 (กรกฎาคม - สิงหาคม) In press, 3 หน้า. [pdf, 85 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Crop Nutrition (Crop Nutrition)
 • Biological Nitrogen Fixation (Biological Nitrogen Fixation)
 • Food Legumes (Food Legumes)
 • Agroecology (Agroecology)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว (Rice Biodiversity)

การศึกษา

 • 2520 : Ph.D. (Plant Nutrition) , University of Western Australia , Australia
 • 2513 : B.Sc. (Agric) Hons (Agricultural Science) , University of Western Australia , Australia

การรับเครื่องราชฯ

 • 2547 : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • 2544 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2538 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2526 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2522 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th