หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
(Associate Professor Dr. DUMNERN KAALADEE)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
อีเมล : karladee@chiangmai.ac.th

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2011 . ผลของเบนซิลอาดินินต่อการเจริญเติบโต คุณภาพ และผลผลิตของถั่วเหลืองฝักสด . วารสารเกษตร. . 2554 (26) : 79-84.
 • 2010 . Effects of Selected Endophytic Actinomycetes (Streptomyces sp.) and Bradyrhizobia from Myanmar on Growth, Nodulation, Nitrogen Fixation and Yield of Different Soybean. . CMU Journal of Natural Science. . 2010 (Vol.9 No.) : 95-109.
 • 2010 . Gamma Oryzanol Content in Glutinous Purple Rice Landrace Varieties. . CMU Journal of Natural Science . 2010 (Vol.9 No.) : 151-157.
 • 2010 . Generation Mean Analysis of Seed Yield and Pod Per Plant in Azuki Bean Growing on Highland Area. . CMU Journal of Natural Science . 2010 (Vol.9 No.) : 245-132.
 • 2007 . Inheritance of Seed Yield in Azuki Bean (Vigna angularis (Wild) Ohwi and Ohashi) . Chiang Mai University Journal of Natural Science . 2007 (2) : 341-347.
 • 2006 . สมรรถนะในการผสมพันธุ์เพื่อผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตระหว่างข้าวไร่และข้าวนาสวน.พิมพ์นภา ขุนพิลึก,สุทัศน์ จุลศรีไกวัล,จักรี เส้นทอง และดำเนิน กาละดี . วารสารเกษตร . 2549 (2) : 13-20.
 • 2004 . Combining Ability Analysis of Yield and Yield Components in Azukibean under Highland Conditions of Northern Thailand . Chiang Mai University Journal of Natural Science. . 2006 (2) : 163-168.
 • 2554 . ปริมาณสารฟินอลิกโดยรวมในเมล็ดของข้าวเหนียวก่ำกับความสัมพันธ์กับลักษณะฟีโนไทป์ของพันธุ์. . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร . 2554 (42(1) ) : 417-420.
 • 2554 . ผลของข้าวเหนียวก่ำต่อสมรรถภาพการผลิตปริมาณคอเลสเตอรอลในพลาสมาและคุณภาพซากของสุกรรุ่น-ขุน. . วารสารเกษตร. . 2554 (27(2) ) : 101-112.
 • 2553 . การแสดงออกของยีนควบคุมขนาดเมล็ดถั่วอะซูกิภายใต้การเพาะปลูกบนพื้นที่สูง. . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. . 2553. (41 (1)) : 67-74.
 • 2549 . Estimation of Heterosis and Combining Ability in Azukibean under Highland Growing Conditions in Thailand . Chiang Mai University Journal . 2006 (2) : 163-168.
 • 2549 . การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของลูกผสมชั่วที่ 1 ของข้าวสาลี. วรรธนะพงศ์ จันทร์อินทร์,สุทัศน์ จุลศรีไกวัล,จักรี เส้นทอง และดำเนิน กาละดี . วารสารเกษตร. . 2549 (22) : 37-42.
 • 2547 . ปริมาณแกมมาณโอไรซานอลในผลิตภัณฑ์จากพืชชนิดต่างๆ พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. ธวัชชัย แถวถาทำ และ ดำเนิน กาละดี. . วารสารเกษตร.20 . 2547 (20) : 111-119.
 • 2547 . พฤติกรรมของยีนควบคุมการสะสมธาตุเหล็กในเมล็ดของลูกผสมข้าวชั่วที่ 1 ดำเนิน กาละดี. . วารสารเกษตร . 2545 (18) : 119-123.
 • 2546 . Development of Male and Female Parents of F1 Hybrid in Chinese Cabbage. Ekapote Payakhapaab, Tragool Tunsuwan, Chokchai Chimonkon, Dumnern Karladee and Maneechat Nikonpun . Kasetsart J. (Nat.Sci.) . 2003 (37) : 5-13.
 • 2545 . การประเมินพันธุ์มะระขี้นก จรัญ ดิษฐไชยวงศ์, มณีฉัตร นิกรพันธุ์, ตระกูล ตันสุวรรณ, ดำเนิน กาละดี, ปรัชญา คงทวีเลิศ, สุรพล นธการกิจกุล และมาโนช ทองเจียม. . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) . 2545 (33) : 151-153.
 • 2545 . พันธุ์มะระขี้นกและปริมาณโปรตีน 30 กิโลดัลตัน.จรัญ ดิษฐไชยวงศ์, มณีฉัตร นิกรพันธุ์, ปรัชญา คงทวีเลิศ, สุรพล นธการกิจกุล, ตระกูล ตันสุวรรณ, ดำเนิน กาละดี และมาโนช ทองเจียม . วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (พิเศษ) . 2545 (33) : 155-159.
 • 2545 . พฤติกรรมของยีนที่ควบคุมการสังเคราะห์สีม่วงในข้าวเหนียวดำ. สุณิสา สุนะรินทร์ และ ดำเนิน กาละดี. . วารสารวิชาการเกษตร . 2545 (21) : 34-44.
 • 2543 . สัณฐานวิทยาโครโมโซมของข้าวเหนียวดำ สุณิสา สุนะรินทร์, ดำเนิน กาละดี และ ฉันทนา สุวรรณธาดา . วารสารเกษตร . 2543 (16) : 46-52.
 • ดำเนิน กาละดี. . ลักษณะลำต้นที่ปลอดภัยต่อการหักล้มในข้าว . วารสารเกษตร . 23 : 37-42.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2554 . ข้าวก่ำ (เหนียวดำ) ทรัพยากรข้าวไทยที่ถูกลืม , ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่, 157 หน้า.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • 2545 . เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช Plant Improvement Technology , 279/5 ถนน มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100, 259 หน้า.

  ตำรา-บางบท
 • 2549 . โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวไร่ที่บ้านแสนใจใหม่ . ผลงานเด่นไบโอเทค ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , กทม/ไทย, หน้า 31-32.
 • 2545 . ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับถั่วเหลือง . โปรแกรมสำเร็จการปลูกและการดูแลรักษาถั่วเหลืองฤดูแล้งเพื่อเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี , 279/5 ถนน มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100, หน้า 1-20.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • . ปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 44 หน้า.
 • . ลักษณะลำต้นที่ควบคุมความปลอดภัยต่อการหักล้มในข้าว , คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 23 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • ดำเนิน กาละดี, ศันสนีย์ จำจด. . 2007. . Genotypic Variation in Grain Nutrition in Local Purple Rice Genotypes, . The 2nd International Conference on Rice for the Future 2007,, 5 - 9 November 2007, Queen Sirikit National Convention Center Bangkok, Thailand, Page 138-140.
 • Weerapun Kunkaew, สุทัศน์ จุลศรีไกวัล, จักรี เส้นทอง, ดำเนิน กาละดี. . 2006. . Estimation of Heterosis and Combining Ability in Azukibean under Highland Growing Conditions in Thailand. , . 13th Australasian Plant Breeding Conference Weerapun Kunkaew, Suthat Julsrigival, Chuckree Senthong and Dumnern Karladee, 18 - 21 April 2006.
 • จักรกฤษณ์ ขันทอง, ดำเนิน กาละดี. . 2006. . Population Heterogeneity of Upland Rice in Northern Thailand. , . 2nd International Rice Congress. , 9 - 12 October 2006, New Delhi, India, 217 Page.
 • . 2006. . Upland Rice Diversity and Farmers Perception at Ayomai Village Chiang Rai Province Thailand., . International Conference : Sustainable Development for Peace. , 25 - 28 September 2006, . Phnom Penh and Siem Reap Cambodia., 125 Page.
 • ปณิตา บุญสิทธิ์, ดำเนิน กาละดี, พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. . 2006. . Gamma Oryzanol Content in Purple Rice Thailand Local Genotypes, . Tropentag "Properity and Proverty in a Globalised World Challedges for Agricultural Research", 11 - 13 October 2006, University of Bonn/Bonn/Germany .
 • Sarita Yoopum, ดำเนิน กาละดี, สมบัติ ศรีชูวงศ์, ศันสนีย์ จำจด. . 2005. . Inheritance of Resistance to Aspergillus flavus in Groundnut. , . Deutscher Tropentag 2005 : Conference on International Agricultural Research for Development Sarita Yoopum. Dumnern Karladee. Sansanee Jamjod and Sombat Srichuwong, 11 - 13 October 2005.
 • . 2004. . Hybridization between Oryza sativa and Oryza rufipogon. , . 4th International Crop Science Congress Sunisa Nirantrayakul. Teerasak Sinthukiaw. Dumnern Karladee. Suthat Julsrigaival and Sansanee Jumjod. , 26 September - 1 October 2004.
 • . 2004. . Amylose Content in Rice Grain: Heritability and Response to Selection. , . The 1st International Conference on Rice for the Future Apinan Gavilo and Dumnern Karladee, 31 August - 1 September 2004.
 • . 2003. . Accumulation of Gamma-Oryzanol in Purple Rice Grain, . Conference on Rice Biotechnology 2003. BioThailand 2003 Karladee D., P. Pongpiachan, T. Taltachum and A. Gavilo, 25 - 30 April 2003.
 • . 2003. . The Extent that Population Heterogeneity Accounts for the Yield. Karladee D. and A. Gavilo, . Conference on Rice Biotechnology 2003. BioThailand 2003:, 25 April - 30 July 2003.
 • . 2003. . การสะสมสารแกรมม่าโอไรซานอลในเมล็ดข้าวเหนียวดำ, . สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติครั้งที่ 2 ดำเนิน กาละดี. พันทิพา พงษ์เพียจันทร์. ธวัชชัย แถวถาทำ และ อภินันท์ กาวิโล, 21 - 23 August 2003, 89 Page.
 • . . . Farmers’ Knowledge of Bio-fertilizer and Local Rice Varieites in Relation to Conservation of Biodiversity: A Case Study , . International Conference Partnership in Economic and Social Development though Science and Technology with Emphasis on Protecting Culture and Environment in Asia- Pacific, 16 - 18 July 2007, Ho Chi Minh City, Vietam, Page 102-109.
 • . . . Genotypic Variation in Local Rice Varieties as Conservation of Thai Rice Biodiversity, . International Conference Partnership in Economic and Social Development though Science and Technology with Emphasis on Protecting Culture and Environment in Asia- Pacific., 16 - 18 July 2007, Ho Chi Minh City, Vietnam, Page 110-120.
 • . 2549. . Effect of Purple Rice Bran on Intestinal Villi, Immune Response, Cholesterol Level and Iron Absorption in Weaned Pigs, . The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Biotechnology : Benefits & Bioethics. , 2 - 3 พฤศจิกายน 2549, 113 หน้า.
 • . 2549. . The use of Antioxidants from Purple Glutinous Rice Bran (Oryza Sativa L.) for Oxidative Inhibition and Increase Producti, . The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, Biotechnology : Benefits & Biotics, 2 - 3 พฤศจิกายน 2549, The Montien Riverside Hotel Bangkok Thailand, 112 หน้า.
 • . 2549. . Effect of Purple Glutinous Rice (Oryza Sativa L.) Bran on Antibody Production and Iron Absorption in Weaned Pigs., . The 6th National Symposium on Graduate Research. , 13 - 14 ตุลาคม 2549, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 145 หน้า.
 • . 2549. . การใช้ลักษณะเมล็ดเพื่อแยกพันธุกรรมบริสุทธิ์ของเมล็ดข้าวไร่ก่อนปลูกที่บ้านอาโย๊ะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย , . วิชุตา ต๊ะใจ และดำเนิน กาละดี สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8 - 9 มิถุนายน 2549, หน้า 49-50.
 • . 2549. . ปริมาณแกมม่าโอไรซานอลในข้าวเหนียวดำพื้นเมืองของไทย ปณิตา บุญสิทธิ์ ดำเนิน กาละดี และพันทิพา พงษ์เพียจันทร์, . สัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยง/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8 - 9 มิถุนายน 2549, หน้า 46-47.
 • . 2549. . การใช้สารต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวเหนียวก่ำ (Oryza Sativa L.) เพื่อยับยั้งการเกิดออกซิเดชัน และเพิ่มสมรรถภาพการผลิตในลูกส, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ บัณฑิตเกษตรก้าวไกลด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, 25 - 26 ธันวาคม 2549, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. , หน้า 42-43.
 • . 2549. . ผลของรำข้าวเหนียวก่ำ (Oryza Sativa L.) ต่อการผลิตแอนติบอดีและการดูดซึมธาตุเหล็กในลูกสุกรหย่านม. , . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 “ บัณฑิตเกษตรก้าวไกลด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” , 25 - 26 ธันวาคม 2549, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า 53-54.
 • . 2548. . การปรับปรุงพันธุ์ดอกรัก อุไรวรรณ ถายา อดิศร กระแสชัย และ ดำเนิน กาละดี, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 5, 26 - 29 เมษายน 2548, 15 หน้า.
 • ดำเนิน กาละดี. . . . ลักษณะลำต้นที่ควบคุมความปลอดภัยต่อการหักล้มในข้าว, . สัมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 ธันวาคม 2550 - 5 กุมภาพันธ์ 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 23 หน้า.
 • ดำเนิน กาละดี. . . . ปฏิบัติการปุ๋ยอินทรีย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนเกษตรร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน, . สัมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 ธันวาคม 2550 - 5 กุมภาพันธ์ 2551, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 44 หน้า.

  บทความที่เผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์
 • ดำเนิน กาละดี. . 2550. . , . ม.เชียงใหม่ รวบรวมและวิจัยข้าวก่ำ พันธุ์พืชสำคัญทางโภชนาการ แต่ใกล้สูญพันธุ์, 15 ธันวาคม 2550. [pdf, 238 KB]
 • ดำเนิน กาละดี. . 2550. . , . มช. วิจัยพบสารสำคัญในข้าวก่ำ ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ต้านออกซิเดชั่น, 20 มกราคม 2551. [pdf, 310 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Plant Breeding (Plant Breeding)
 • Plant Genetic Resources (Plant Genetic Resources)
 • Plant nutrition (rice) (Plant nutrition (rice))

การศึกษา

 • 2523 : Ph.D. (Plant Breeding) , University of Adelaide , Australia
 • 2513 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2550 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2547 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2537 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2536 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2530 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2520 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2518 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th