หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.จักรี เส้นทอง
(Professor Dr. JUKKREE SEANTHONG)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-1005
อีเมล : agicsnth@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มกราคม 2545 - 1 ธันวาคม 2549)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • จักรี เส้นทอง. 2008 . Effects of silicon on upland rice under drought condition . Chiangmai University Journal of Natural Sciences . 2008 (1) : 163-171. [pdf, 189 KB]
 • จักรี เส้นทอง. 2008 . Genetics of silicon content in upland rice under drought condition . SABRAO Journal of Breeding and Genetics . 2008 (1) : 27-35. [pdf, 165 KB]
 • จักรี เส้นทอง. . Inherritance of seed yield in azuki bean [ Vigna angularis (Willd) Ohwi and Ohashi ] . Chiang Mai University Journal of Natural Sciences . 6 (2) : 341-347. [pdf, 242 KB]
 • Sawit Meechoui, Chuckree Senthong. 2544 . Adaptive responses of barley seeding to hypoxic. . Songklanakarin. J.Sci. Technol. . 23 : 17-25.
 • Somchai Boonpradub, Chuckree Senthong. 2544 . Drought responses of maize genotypes under an irrigation gradient . Thai Journal Agric.Sci. . 34 (3) : 217-228.
 • สาวิตร มีจุ้ย;, จักรี เส้นทอง. 2544 . ผลของสภาวะที่รากได้รับออกซิเจนต่ำต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวบาร์เลย์ . วารสารวิชาการเกษตร . 19 (1) : 13-20.
 • Sawit Meechoui, จักรี เส้นทอง. 2543 . Adaptation of barley roots to hypoxic condition. . Suranaree J.Sci. Technol. . 7 : 224-231.
 • สาวิตร มีจุ้ย, จักรี เส้นทอง. 2543 . การปรับตัวของรากข้าวบาร์เลย์ในสภาพที่ได้รับออกซิเจนต่ำ . วารสารเทคโนโลยีสุรนารี . 7 : 224-231.
 • Sawit Meechoui, Chuckree Senthong. 2542 . Effects of transient waterlogging on dry matter accumulation and grain yield of barley. . Thai Journal Agric.Sci. . 32 : 535-546.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • จักรี เส้นทอง. . 2008. . Environmental controls on the CO2 exchange in a peanut field., . 18th Conference on Atmospheric BioGeosciences /28th Conference on Agricultural and Forest Meteorology /28th Conference on Hericanes and Tropical Meteorology at Orlando, Florida, U.S.A, 24 June - 2 May 2008, -. [pdf, 161 KB]
 • จักรี เส้นทอง. . 2008. . Measurement of CO2 exchange in peanut field : Response to temperature and soil moisture., . Agronomy Society of America (ASA) Southern Branch Annual Meeting, 3 - 5 February 2008, Texas USA., Page 0-0. [pdf, 360 KB]
 • จักรี เส้นทอง. . 2008. . Response of soil CO2 efflux to rainfall variability in wheat and peanut fields., . Agronomy Society of America (ASA) Southern Branch Annual Meeting, 3 - 5 February 2008, Texas USA, Page 0-0. [pdf, 407 KB]
 • Janjira Puntase, K.T. Ingram, จักรี เส้นทอง, C. Holbrook. . 2001. . Plant triat that confer Aspergillus and drought resistance in peanut varieties, . In proceeding of the 1 st Fungal Genomics, 2 nd Fumonisin Elimination and the 14 th Aflatoxin elimination Workshops., 23 October - 26 September 2001, Phoenix, Arizona, U.S.A., Page 137--.
 • จักรี เส้นทอง. . 2551. . Aspergillus flavus infection and aflatoxin contamination of peanut-Review of Research, . ประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9, 4 - 6 เมษายน 2551, โรงแรมจอมเทียนปาลม์ บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี, หน้า 111-111. [pdf, 225 KB]
 • สาวิตร มีจุ้ย, จักรี เส้นทอง. . 2543. . ผลกระทบของสภาวะน้ำท่วมขังระยะสั้นที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวบาร์เลย์, . รายงานการสัมมนาวิชาการธัญพืชเมืองหนาวแห่งชาติ ครั้งที่ 20 , 30 ธันวาคม 2543, ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย, หน้า 109-120.
 • จักรี เส้นทอง. . . . การถ่ายทอดลักษณะและการตอบสนองต่อการคัดเลือกของผลผลิตในถั่วอะซูกิ, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 14 หน้า. [pdf, 1059 KB]
 • จักรี เส้นทอง. . . . การถ่ายทอดลักษณะและการตอบสนองต่อการคัดเลือกของผลผลิตในถั่วอะซูกิ, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5, 3 - 4 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 32 หน้า. [pdf, 1059 KB]
 • จักรี เส้นทอง. . . . อิทธิพลของระดับแคลเซี่ยมในดินต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา A.flavus ในถั่วลิสง, . สัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5คณะ, 3 - 4 ธันวาคม 2550, คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 45 หน้า. [pdf, 1059 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Crop Physiology Relating (Crop Physiology Relating)
 • Drought Resistance (Drought Resistance)

การศึกษา

 • 2520 : Ph.D. (พืชไร่) , ๊University of Florida , United States Of America
 • 2517 : M.S. (Agronomy) , University of the philippines , Philippines
 • 2511 : วท.บ. (เกษตรศาสตร์(พืชไร่)) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2546 : มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • 2541 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2537 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2537 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2534 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2522 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2518 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th