หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
(Associate Professor Dr. Pornchai Lueang-a-papong)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชไร่
โทรศัพท์ : 0-5394-4001
อีเมล : agagi003@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยเทคดนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (18 มิถุนายน - 30 กันยายน 2556)

งานสอน (1/2563)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

 • Weed Science (Weed Science)

การศึกษา

 • 2528 : Dr.agr. (Weed Science) , University Giessen , Germany
 • 2520 : วท.ม. (วัชพืช,พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2516 : วท.บ. (พืชไร่นา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2512 : มศ.5 (วิทยาศาสตร์) , โรงเรียนสิงหวัฒนพาห , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2547 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2545 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2542 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2539 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2536 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2532 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2528 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th