หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.จรูญ สุขเกษม
(Associate Professor Charoon Sukkasem)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5394-4036 ต่อ113
อีเมล : c.suksem@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • หัวหน้าภาควิชา งานบริหารทั่วไป คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 เมษายน - 30 กันยายน 2551)
 • หัวหน้าภาควิชา สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (1 มกราคม 2548 - 24 ธันวาคม 2551)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • จรูญ สุขเกษม. 2538 . การจัดการลุ่มน้ำ . หลักการและการจัดการลุ่มน้ำ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 214 หน้า.
 • จรูญ สุขเกษม. 2535 . บทปฏิบัติการในการจัดการลุ่มน้ำ , มหาวิยาลัยเชียงใหม่, 175 หน้า.
 • จรูญ สุขเกษม. 2528 . หลักการและการจัดการลุ่มน้ำ , 250 หน้า.
 • จรูญ สุขเกษม. 2527 . การอนุรักษ์ที่ดินและแหล่งน้ำ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 285 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2002. . Improving crop productivity and agro-environmental sustainability on fragile slopes in the highland of South China and T, . Man and Soil at the Third Millennium, 28 March - 1 April 2000, Valencia (Spain) , Page 319-330.
 • . 2001. . Multidisciplinary Approaches to Soil Conservation in the Highlands of South China and Thailand, . Multidisciplinary Approaches to Soil Conservation Strategies, 11 - 13 May 2001, Muncheberg Germany, Page 139-145.
 • . 2001. . Comparative Evaluation of Cultural Practices to Conserv Soil and Water on Highland Slopes in Nortthern Thailand, . Multidisciplinary Approaches to Soil Conservation Strategies, 11 - 13 May 2001, Muncheberg Germany, Page 147-152.
 • . 2547. . บทบาทของวนเกษตรในการจัดการลุ่มน้ำ, . แนวการสอนวนเกษตรในสถาบันอุดมศึกษา, 13 พฤษภาคม 2547.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2545. . สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของภาคเหนือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต, . เอกสารประกอบการบรรยายในการสัมมนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้านแบบพึ่พาตนเอง ณสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 23 กันยายน 2545.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2545. . ทรัพยากรป่าไม้ของไทย, . เอกสารประกอบการบรรยายให้กับผู้เข้าค่ายยุวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, 8 พฤศจิกายน - 13 สิงหาคม 2545.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2544. . ป่าไม้แหล่งอาหารที่ยิ่งใหญ่, . เอกสารประกอบการบรรยายให้กับผู้เข้าค่ายยุวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม, 8 กันยายน - 8 ธันวาคม 2545.
 • . 2538. . การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินและการจัดการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม กรณีตัวอย่างในเขตอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ, . การปรับปรุงดินและพืชเพื่อพัฒนาการเกษตร ในภาคตะวัออกเฉียงเหนือ, 14 - 16 พฤศจิกายน 2538, จังหวัดขอนแก่น, หน้า 309-338.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2538. . การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่โครงการพัฒนาพื้ที่ลุมน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, . ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน, 23 มิถุนายน 2538.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2537. . การจัดการลุ่มน้ำ, . เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับกลางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 17 มกราคม 2538 - 2 เมษายน 2539.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2530. . การจัดชั้นคุณภาพลุ่มน้ำทางภาคเหนือของประเทศไทย, . เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการหลวง, 5 มกราคม - 5 มีนาคม 2530.
 • จรูญ สุขเกษม. . 2530. . สภาพทางอุทกวิทยาลุ่มน้ำบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศไทย, . เอกสารประกอบการบรรยายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน, 22 - 24 มีนาคม 2530.
 • จรูญ สุขเกษม. . . . การตลาตของไม้ไผ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, . Markets for Agroforestry Tree Products Project: Phase 2 Implementation:Translation and Training of Trainers on Case MaterialS, 20 - 24 ตุลาคม 2551, อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย, หน้า 48-67.

ความเชี่ยวชาญ

 • Environment Conservation (Environment Conservation)
 • Watershed Management (Watershed Management)

การศึกษา

 • 2532 : Diploma (Agrometeorology) , The Ben-Gurion University of Negev , Israel
 • 2522 : วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วิทยา) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2548 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2543 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2542 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2540 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2537 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2533 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2526 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th