หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.สุพจน์ โตตระกูล
(Associate Professor Suphot Totrakool)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4034 ext 104
อีเมล : suphot@chiangmai.ac.th

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • Holger Ciglash. 2003 . Diversity of water flow pattern and pesticide fluxes in a tropical soil, northern Thailand. . Journal of water resources research. . 2003 .
 • 1992 . The effects of moisture and time upon the transformation of fixed phosphates in San Sai soilseries. . Journal of agriculture. . 1992 (8).
 • 2536 . The potential of chemisorbed phosphates and their capabilities for supplying phosphates to plants. . Journal of agriculture. . 1993 (9).
 • 2535 . The comparison of the values of the selectivity coefficient of Hang Dong soil series. . Journal of agriculture . 1992 (8).
 • 2534 . Sorption and desorption of boron in soils as influencedbby phosphate, soil acidity, moisture and temperature . Journal of agriculture. . 1993 (9).

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • 2546 . Totrakool, S. 2003. Instrumental Analtsis of Soils: Principles and Instrumentation. (To be published.) . 361321, 361724 , Chiangmai, Thailand., 1000 หน้า.
 • 2538 . Totrakool, S. 1995. Electricity and Scientific Instruments. Department of Soils, Chiangmai University. . 361321 , Chiangmai, Thailand, 209 หน้า.
 • 2536 . Totrakool,S. 1993. An Introduction to Mineralogy and Soil Chemistry. Department of Soils, Chiangmai University. . 361211,361321 , Chiangmai, Thailand, 175 หน้า.
 • 2526 . Totrakool,S. 1983. Principles of Soil Chemical Analysis. Odean Publishing Company. . 361321 , Bangkok, Thailand., 503 หน้า.

  บทความวิชาการภายในหน่วยงาน (ภายในคณะฯ)
 • 2543 . Soil Quality. , Dept. of soils, Fac. of agri. .CMU..

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2543. . Fluxs of agrochemicals in an upland soil in northern Thailand as investicated with Novel techniques., . 17th. world soil congress at Bangkok., 31 - 30 ธันวาคม 2545, Queen Sirikit Hall Center.
 • . 2543. . Quantification of the soil waterdynamics for an upland soil under Lychee in northern Thailand: New approaches and techni, . 17th. world soil congress at Bangkok., 30 ธันวาคม 2545 - 30 ธันวาคม 2543, Queen Sirikit Hall Center.
 • . 2543. . Modelling dynamics of agrochemicals., . Thai - German Seminar at Queen Sirikit Botanical Garden., 30 ธันวาคม 2546, Chiang Mai, Thailand..

ความเชี่ยวชาญ

 • The analytical instrumentation (The analytical instrumentation)
 • Environmental soil chemistry (Environmental soil chemistry)

การศึกษา

 • 2516 : M.S. (Soil Chemistry) , Oklahoma state University , United States Of America
 • 2515 : กส.บ. (ปฐพีศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2543 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2540 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2536 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2534 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2529 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2520 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2518 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th