หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
(Mr. . Chinnawon Piriyapongpitak)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ  
โทรศัพท์ : 053-948401

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • 2544 . การเลี้ยงแมลงเชิงการค้า(จิ้งหรีด) , มหาวิทยาลัยนเรศวร ต. ท่าโพธ์ อ, เมือง จ. พิษณุโลก , 29 หน้า.

  ตำรา-บางบท
 • 2010 . 1 . การปลูกไม้ผลบนพื้นที่สูง และการขยายพันธุ์พืช . การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสพการณ์ด้านการเกษตร แก่เยาวชนบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริ , ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ, 11 Page.

ความเชี่ยวชาญ

 • การผลิตลำไย
 • การบริหารจัดการพื้นที่
 • การจัดสวนแบบธรรมชาติ (Informal Style )

การศึกษา

 • 2545 : ปริญญาโท (วทม. ) (วิทยาศาสตร์เกษตร ( พัฒนาการเกษตร )) , มหาวิทยาลัยนเรศวร , ไทย
 • 2528 : ปริญญาตรี (วทบ.) (พืชสวน) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลวิทยาเขตเกษตรบางพระ , ไทย
 • 2525 : ประโยควิชาชีพชั้นสูง(ปวส) (ส่งเสริมการเกษตร)) , เกษตรพระนครศรีอยุธยา , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2553 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2550 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2547 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2544 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2542 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th