หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.มัตติกา พนมธรนิจกุล
(Associate Professor Dr. MATTIGA PANOMTARANICHAGUL)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
โทรศัพท์ : 0-5335-7888, 0-5394-4034
อีเมล : mattiga@chiangmai.ac.th

งานสอน (3/2562)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, ไพศาล ระวังใน. 1974 . Survival of Rhizobium Japonicum under Paddy Soil . Thai Agricultural Agronomy Science . 7 : 19-28.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . Implications of Yunnan Chinese Land-Use Practices for Sustainable Hill Farming in Northern Thailand. . Taiwan Journal of Anthropology . 2550 (2). [pdf, 72 KB]
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, T. G. Reeves, C.T. Hignett, A. Cass. 2541 . Effects of tillage practices and rainfall on dryland wheat water use efficiency. . Abstracts of International Conferences on Cereal Production. The 30th Anniversary of Faculty of Agriculture, Chiangmai University, Chiangmai. : 23-55.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2530 . Soil Tilth and Soil Water Conservation affected by Soil Surface Management for Cropping System Under Rainfed Condition. . Journal of Agriculture. Faculty of Agriculture. . 3 (2) : 147-163.

  หนังสือ-บางบท
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, C.T , Hignett, A. Cass, T. G. Reeves.. 1995 . Effects of tillage practices and rainfall on soil properties and crop water use efficiency at Roseworthy . Annual Workshop on Tillage Systems, Rotations, Nutrition and Cereal Root Diseases. Cooperative Research Centre for Soil and Land Management. , Page 54-55.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, A. Cass, C. T. Hignett, T. G. Reeves. . 1994 . Effects of tillage practices and crop rotation systems on soil properties, soil evaporation and water use efficiency. . Annual Workshop on Tillage Systems, Rotations, Nutrition and Cereal Root Diseases. , Page 32-33.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, T. G. Reeves, C.T. . 1993 . Hignett, and A. Cass. 1993. Effect of tillage on water use efficiency of wheat, canola and faba bean on Roseworthy red-b . Annual Workshop on Tillage Systems, Rotations, Nutrition and Associated Root Diseases. Cooperative Research Centre for Soil and Land Management. , Page 42-43.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, M. in Angkasith, รำไพพรรณ อภิชาติพงศ์ชัย. 2543 . Sustainable Land and Soil Water Management for Dryland Crop Production. . Sustainable Highland Agricultural Development (2nd ed0) , หน้า 109-134.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2002 . Soil and Water Management for Sustainable Highland Crop Production , Department of Soil Science and Conservation, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. , 18 Page.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2544 . Sustainable Land and Water Management for Crop Production. , Department of Soil Science and Conservation. Faculty of Agriculture. Chiang-Mai University. Chiang-Mai, Thailand., 32 หน้า.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2533 . Soil physics. , Department of Soil Science and Conservation. Faculty of Agriculture. Chiang-Mai University. Chiang-Mai, Thailand. , 514 หน้า.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2530 . Introduction to Soil Physics. Department of Soil Science and Conservation. , Faculty of Agriculture. Chiang-Mai University. Chiang-Mai, Thailand. , 255 หน้า.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2530 . Laboratory Manual for Analysis of Soil Physical Properties. , Department of Soil Science and Conservation. Faculty of Agriculture. Chiang-Mai University. Chiang-Mai, Thailand. , 79 หน้า.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. 2521 . Laboratory Manual for Introduction to Soil Science. , Department of Soil Science and Conservation. Faculty of Agriculture. Chiang-Mai University. Chiang-Mai, Thailand. , 197 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2008. . Using Integrated Anti-Erosive and Water Harvest Techniques to Improve Sustainable Rainfed Hill Farming System, . “The 15th Conference of the International Soil Conservation Organization (ISCO-15): Soil and Water Conservation, Climate Change and Environmental Sensitivity” Budapest, Hungary. 18-23 May, 2008,, 18 - 23 May 2008, Budapest, Hungary, Page 245-247. [pdf, 21 KB]
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2008. . Erosion Control and Sloping Land Stabilization for Sustainable Rainfed Hill Farming in Northern Thailand. , . The GREEN5 International Conference on “Construction for a sustainable environment”. Vilnius, Lithuania. 1-4 July, 2008. , 1 - 4 July 2008, UoW., Wolverhampton, UK, Page 100-112. [pdf, 24 KB]
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2008. . The improvement of crop productivity and water use efficiency for sustainable highland rainfed agriculture. , . The International Symposium on “The Interdependencies Between Upland and Lowland Agriculture and Resource Management 2008" (Uplands 2008). Stuttgart, Germany. 1-4 April 2008., 1 - 4 April 2008, Hohenheim University, Stuttgart, Germany, Page 45-48. [pdf, 38 KB]
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, M. Fullen. . 2002. . Soil Degradation, Water and Erosion Controls under Different Contour Cultural Practices for Rainfed -Highland Agricultur, . Abstracts of Conference on Soils under Global Change - a Challenge for the 21st Century , 3 - 6 November 2002, Constanta Romania..
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, M. Fullen. . 2002. . Improvement of Water Use Efficiency under Contour Cultural Practices on Highland Slopes in Thailand., . Soil Science: Confronting New Realities in the 21st Century. Proceeding of The 17th World Congress of Soil Science., 14 - 21 August 2002, Bangkok, Thailand. .
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, จรูญ สุขเกษม, S. Peukrai, M. Fullen, T. Hocking, D. Mitchell. . 2001. . Comparative evaluation of cultural practices to conserve soil and water on the highland slope in northern Thailand., . Multidisciplinary Approaches to Soil Conservation Strategies. Proceeding of International Symposium ESSC, DBG, ZALF. , 30 December 2001, Page 147-152.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล, C.T. Hignett, A. Cass, T. G. Reeves . . 1997. . Effects of tillage practices and rainfall on dryland wheat water use efficiency. , . Proceedings Thailand International Temperate Cereals Conference. Production and Utilization. , 30 December 1997, Page 169-185.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . . . THE IMPROVEMENT OF RAINFED WATER USE EFFICIENCY IN SUSTAINABLE HILL AGRO-FORESTRY SYSTEM, . International Agroforestry Education Conference on Integrating Conservation in Upland Agriculture in Southeast Asia , 1 September - 1 October 2007, ICRAFT Chiang Mai, Thailand, Page 49-50.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2551. . The improvement of crop productivity and water use efficiency for sustainable highland rainfed agriculture, . Interdependencies between upland and lowland agriculture and resource management 2008 (Uplands 2008). 1-4 April, 2008, Stuttgart, Germany., 20 มกราคม - 30 มีนาคม 2551, Hohenheim University, Stuttgart, Germany. , หน้า 167-170.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2551. . Improvement of Rainfed Highland Agriculture for Sustainable Environment and Livelihood in Northern Thailand. , . The 5th Bilateral Conference between NPUST and Thailand, International Callaboration on Tropical Agriculture: “Agriculture for Improving Human Life”, 5 - 9 พฤษภาคม 2551, National Pingtung Univ. of Science and Technology, Taiwan. Taiwan. , หน้า 91-105. [pdf, 24 KB]
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2527. . Soil Cultivation Affecting on Soil Physical Properties and Some Crop Yields Grown in SanSai Soil under Multiple Cropping, . Report submitted to Multiple Cropping Project (MCP), 30 ธันวาคม 2527, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. Chiangmai. Thailand., 27 หน้า.

  สื่อการสอน e-learning
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2550. . , . สื่อการสอนวิชา 361475 เป็น Powewr Point จำนวน 5 บท และ วิชา 361772 จำนวน 3 บท, 15 เมษายน - 18 สิงหาคม 2551. [pdf, 8663 KB]

  เอกสารประกอบการบรรยาย/ฝึกอบรม
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2550. . , . Research on Sustainable Hill Farming in Northern Thailand, 1 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2551, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand, 35 หน้า.
 • มัตติกา พนมธรนิจกุล. . 2550. . , . Research on Sustainable Hill Farming in Northern Thailand , 1 เมษายน - 10 กรกฏาคม 2551, “Department of Water-Atmosphere-Environment: Institute for Hydraulics and Rural Water Management. University of Bodenkultur, Wien, Austria. , 36 หน้า. [pdf, 1005 KB]

ความเชี่ยวชาญ

 • Soil Physics (Soil Physics)

การศึกษา

 • 2540 : Ph.D. (Soil Structure and Soil Water) , University of Adelaide , Australia
 • 2516 : วท.ม. (Soil Physics) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
 • 2514 : วท.บ.(เกียรตินิยม) (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2546 : มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • 2544 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2541 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th