หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
(Professor Dr. PHAIBOON WIWUTWONGWANAA)

ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2002 . Seasonal changes in soil ammonium and nitrate in relation to crop production. . Chiang Mai University Journal. . 2002 (1) : 245-256.
 • 1992 . Germplasm screening of grain amaranth in Chiang Mai, Thailand. . Food Reviews International. . 1992 (8) : 143-157.

  หนังสือ-ทั้งเล่ม
 • ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา. 2529 . เอกสารคำสอนเคมีดิน , ภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 190 หน้า.

  ตำรา-ทั้งเล่ม
 • ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา. 2546 . เคมีดิน . เคมีดิน , 1/1-2 ถ.เจดีย์ปล่อง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300, 273 หน้า.

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 1995. . Soil K-status and fertility constraints for soybean production in Chiang Mai Valley., . Proceedings of the 24th Colloquium of the International Potash Institue, 21 - 24 February 1995, Basel, Switzerland., Page 157-173.
 • . 1992. . Fertilizer and cro residue management under different systems., . Proceedings of the International Seminar on Proper Use of Chemical Fertilizers Combined with Organic Fertilizers in Crop Production, 10 - 14 November 1992, University Pertanian Malaysia and Food and Fertilizer Techology Center. , Page 8.1-8.12.
 • . 1991. . The use of fertilizers, mulching and irrigation for vegetable production. I., . International Workshop on "Improved Vegetable Production through the Use of Fertilizer, Mulching and Irrigation Systems",, 10 - 15 January 1991, Republic of china. , Page 1-9.
 • . 1987. . Vegetable seed production in Thailand., . International Seminar on Improved Vegetable Production in Asia, , 12 - 23 October 1986, Republic of china. , Page 156-165.

ความเชี่ยวชาญ

 • Soil Science and Agronomy (Soil Science and Agronomy)

การศึกษา

 • 2521 : Ph.D. (Agronomy & Soil Science) , Cornell University , United States Of America
 • 2516 : M.S. (Soil Science) , Oregon state University , United States Of America
 • 2510 : วท.บ. (พืชไร่) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2541 : ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • 2538 : ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • 2536 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2535 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2531 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2527 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2524 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2519 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2517 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th