หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
(Associate Professor Dr. PIMCHAI APAVATJRUT)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์ (ข้าราชการ)
สังกัด : คณะเกษตรศาสตร์  
โทรศัพท์ : 0-5394-4043
อีเมล : agippvtj@chiangmai.ac.th

งานบริหาร

 • กรรมการประจำคณะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6 พฤศจิกายน 2543 - 5 พฤศจิกายน 2545)

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2003 . Induction of Exogenous Molecule Transfer into Plant Cells by Ion Beam Bombardment . Science Asia . 29 (2).
 • 2003 . Ion Penetration Depth in the Plant Cell Wall. . Nuclear Instrument and Methods in Physics Reseach Section B Beam Interactions with Materials and Atom (206).
 • B. Phanchaisri, L.D. Yu, S. Anuntalabhochai, R. Chandej, P. Avavatjrut, T. Vilaithong. 2002 . Characteristics of heavy ion beam-bombarded bacteria E. coli and induced direct DNA transfer . Surface Coatings & Technology : 624-629.
 • 2002 . Genetic Diversity within Lychee (Litchi Chinensis Sonn.) based on RAPD Analysis . . Acta Horticulturae. .
 • S. Anuntalabhochai, R. Chundet, J. Chiangda , P. Apavatjrut. 2002 . Genetic Diversity within Lychee(Litchi Chinensis Sonn")ิbased on RAPD Analysis. . Acta Hort. Number 575 . 2002 (1) : 253-259.
 • L.D. Yu, B. Phanchaisri, P. Avavatjrut, S. Anuntalabhochai, T. Vilaithong, I.G. Brown. 2002 . Some investigations of ion bombardment effects on plant cell wall surfaces . Surface Coatings &Techinology : 146-150.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Noriduni Ohyama, Sueyoshi Duni, Chantana Suwanthada, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, Takuji Ohyama.. 2001 . Carbohygrate metabolism in narcissus . Jounal of Horticultural Science and Biotechnology . 74 (3) : 395-400.
 • โสระยา ร่วมรังษี, Ohtake Norikuni, Sueyoshi Kuni , พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, Chantana Suwanthada, Takuji Ohyama. 2001 . Changes in nitrogenous compounds,carbohyfeates and abscisic acid in Curcuma slismatifolia Gagnep. during dormancy. . Journal of Horticultural Science and Biotechlogy.76(2):48-51 . 2001 : 48-51.
 • 2000 . A Study of Low-Energy Ion Beam Effects on Outer Plant Cell Structure for Exogenous Macromolecule. . Surface and Coatings Technology . 2000 .
 • พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์, ภานีรัตน์ โตเจริญ, อดิศร กระแสชัย, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2000 . สถานภาพและปัญหาในการผลิตกุหลาบของภาคเหนือ (Status and Problems of Fose Production in Northern Thailand) . วารสารเกษตร 17(2):166-175(2543) . 2543 (2) : 166-175.
 • พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, Somboon Anuntalabhochai, Puangpen Sirirugsa, Chaiara Alisi. 1999 . Molecular Markers in the identification of some Early Flowering Curcuma L.(Zingiberaceae)Species. . Anasis of Botany 84:529-534 . 1999 (3) : 529-534.
 • สมยศ มีสุข, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2544 . การเก็บรักษาเชื้อพันธ์กล้วยไม้ไททยพันธ์ุ์แท้ 3 ชนิด โดยเทคนิคเมล็ดเทียม . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 11-13 กรกฎาคม 2544 . 2544 (3).
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา, พิกุล สุพรไพบูลย์, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2544 . การเกิดหัวย่อยบนชิ้นส่วนตัดชำหัวของว่านสี่ทิศ ว่านแสงอาทิตย์ และว่านมหาลาภ . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่39 . 2544 (1) : 464-468.
 • วิชญา ศรีสุข, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2544 . การศึกษารูปแบบไอโซไซม์ของไม้ดอกเมืองร้อนประเภทหัวบางชนิด . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 11-13 กรกฎาคม 2544 . 2544 (4).
 • ธิดา ชยุติมันต์กุล, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2544 . ผลของ 2,4 Dต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสจากฃิ้นส่วนโคนต้นหงส์เหินดอกขาวGlobba wintiiWright) . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 11-13 กรกฎาคม 2544 . 2544 (6).
 • ยืนหยัด ธีระวัฒนน์สกุล, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2544 . ผลของ BA และระดับน้ำตาลต่อการออกดอกในหลอดแก้วของหวายแคระ 2 คู่ผสม . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 11-13 กรกฎาคม 2544 . 2544 (5).
 • ฉันทนา สุวรรณธาดา, พิศิษฐ์ วรอุไร, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2544 . วงจรการเจริญเติบโตของไม้ดอกประเภทหัวเขตร้อน (Growth Cycle of Tropical Flowerbulbs) . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 11-13 กรกฎาคม 2544 . 2544 (2) : 1-6.
 • ธีรนันท์ ชูวีระ, พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์. 2543 . ผลของความเข้มข้นของเกลือและน้ำตาลที่มีต่อการเจริญของยอดจาก Thin Cell Layers ของน้้อยหน่า(Annona squamosaL)ในสภาพปลอดเชื้อ(Effects of Macronurrient and Sugar Concentration on in vito Shootlet growth of (Annona squamosa L.)Thin Cell Lyers.). . วารสารเกษตร 16(2):189-196(2543) . 2543 (1) : 189-196.
 • พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, ถกลวรรณ ศิริสวัสดิ์. 2542 . ผลของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงที่มีต่อการเจริญเติบโตของต่่นอ่อนกุหลาบในสภาพปลอดเชื้อ . การประชุมวิชาการิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไททย ครั้งที่ 25 20-22 ตุลาคม 2542 . 2542 (7).
 • พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์, ธีรพล พรสวัสดิ์ชัย. 2542 . ผลของสภาพกายภาพของอาหารที่มีต่อการขยายพันธุ์จากส่วนต่าง ๆ ของต้นผักเหลียงในสภาพปลอดเชื้อ . การประชุมวิชาการิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไททย ครั้งที่ 25 20-22 ตุลาคม 2542 . 2542 (8).

  บทความวิชาการเสนอในการประชุมวิชาการ (Proceeding)
 • . 2002. . Surface and Coatings Technology , . The Third National Meeting of Ion Beam Bioengineering and the First International Symposium on Ion Beam, 27 July - 3 August 2002.
 • . 2546. . Molecular Cloning of cDNA Encodin ACC Synthase from Curcuma alismatifolia Gaguep, . Annual Congress : Plant Germplasm Project as Initiated by H.R.H. Crown Princess Maha Chakri Sirindhron, 10 - 12 พฤษภาคม 2546.
 • . 2546. . . Effect of Growth Regulator and Explant Type on Anthocephalus chinensis Rich ex Walp. In vitro Propagation., . The 1st Conference on Plant Genetic Conservation Project under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon, 10 - 12 พฤษภาคม 2546.
 • . 2546. . In vitro Culture of a Native Large-Leaf Begonia sp. , . The 1st Conference on Plant Genetic Conservation Project under The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon, 10 - 12 พฤษภาคม 2546.
 • . 2546. . Floral Biology of Globba spp, . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2546. . Effect of BA and Explant Size on Growth of in vitro Grown Chlorophytum umdulatum Wall., . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2546. . Pollen Morphology of Some Globba Species. , . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2546. . Effect of Cutting on Rooting and Shootlet Regeneration in Aeschynanthus zibrinus., . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2546. . Effect of Varieties and Cutting on Rooting of Dhalia Hybrids., . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2546. . Effect of Varieties and Cutting on Rooting of Dhalia Hybrids., . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2546. . Effect of Intial Explant Sizes on Growth, Rootlet and Shootlet Development in “White Dragon” Globba., . Third National Horticultural Congress, 22 - 25 เมษายน 2546.
 • . 2545. . Investigation on Chromosome Numbers of Curcuma Taxa., . The 3rd Symposium on the Family Zingiberaceae. , 7 - 12 กรกฏาคม 2545.
 • . 2545. . Effect of Nutrient Deficiency on Growth and Development of Curcuma alismatifolia Gagnep, . The 3rd Symposium on the Family Zingiberaceae. , 7 - 12 กรกฏาคม 2545.
 • . 2544. . ผลของ 2,4 D ต่อการชักนำให้เกิด แคลลัสจากชิ้นส่วนโคนต้นหงส์เหินดอกขาว (Globba winitii Wright.), . การประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 11 - 13 กรกฏาคม 2544.
 • . 2544. . ผลของ BA และระดับน้ำตาลต่อการออกดอกในหลอดแก้วของหวายแคระ 2 คู่ผสม, . การประชุมวิชาการ พืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 11 กรกฏาคม 2544 - 13 กรกฏาคม 2545.
 • . 2544. . การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 3 ชนิด โดยเทคนิคเมล็ดเทียม, . การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 11 - 13 กรกฏาคม 2544.

ความเชี่ยวชาญ

 • Ornamental Horticulture (Ornamental Horticulture )
 • Biotechnology (Tissue Culture) (Biotechnology (Tissue Culture))

การศึกษา

 • 2515 : M.Sc. (Plant Science) , Wye College , England (United Kingdom)
 • 2510 : กส.บ. (เกษตรศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

การรับเครื่องราชฯ

 • 2535 : เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
 • 2533 : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • 2529 : ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • 2525 : ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 • 2520 : ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • 2518 : จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)
 • 2515 : จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th