หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สมาชิกโครงการธารน้ำใจชาวเกษตร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
หักเงิน*
หักเงิน**

ข้าราชการ
1.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
2.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
รองศาสตราจารย์
60
50
 
พนักงานมหาวิทยาลัย
3.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
อาจารย์
60
50
4.  อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี
อาจารย์
60
50
5.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
อาจารย์
60
50
6.  อ.ดร.เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร
อาจารย์
60
50
7.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
อาจารย์
60
50
8.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
อาจารย์
60
50
9.  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
10.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
11.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
60
50
12.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
รองศาสตราจารย์
60
50
13.  รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
รองศาสตราจารย์
60
50
14.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รองศาสตราจารย์
60
50
 
ลูกจ้างประจำ
15.  นายสุภาพ ศิริวรรณา
พนักงานธุรการ
30
20
16.  นายสุรชาติ มุนินทร์
พนักงานธุรการ
30
20
 
พนักงานส่วนงาน
17.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
18.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์
พนักงานปฏิบัติงาน
30
20
 

ยอดรวม
960
780

* กรณีสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
** กรณีญาติสายตรงสมาชิกโครงการฯ เสียชีวิต
*** อัตราปรับปรุงล่าสุดวันที่ 1 ม.ค. 2549
 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th