หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ เนเธฅเธฐเธ–เนˆเธฒเธขเธ—เธญเธ”เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย
1.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
2.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
พนักงานปฏิบัติงาน    
3.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ
พนักงานบริการทั่วไป    
4.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
นักวิทยาศาสตร์    
 
พนักงานส่วนงาน
5.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล
พนักงานปฏิบัติงาน    
6.  นายคมชรัณ บุญไชย
พนักงานปฏิบัติงาน    
7.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์
พนักงานปฏิบัติงาน    
8.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์
พนักงานปฏิบัติงาน    
9.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย
พนักงานปฏิบัติงาน    
10.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ
พนักงานปฏิบัติงาน    
11.  นายภูชิต คำแก้ว
พนักงานปฏิบัติงาน    
12.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม
พนักงานปฏิบัติงาน    
13.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ
พนักงานปฏิบัติงาน    
14.  นายอำพล ทานา
พนักงานปฏิบัติงาน    
15.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ
พนักงานปฏิบัติงาน    
16.  นางสาวฐิติพร วันดี
พนักงานบริการทั่วไป    
17.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ
พนักงานบริการทั่วไป    
18.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว
พนักงานบริการทั่วไป    
19.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย
นักวิทยาศาสตร์    
20.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล
ผู้ช่วยนักวิจัย    
21.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล
พนักงานพัสดุ    
22.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม
นักวิทยาศาสตร์    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th