หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเธชเธฒเธ˜เธดเธ•เนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃเนเธกเนˆเน€เธซเธตเธขเธฐ


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย
1.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
2.  นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
3.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
4.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร    
5.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์
พนักงานปฏิบัติงาน    
6.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์
พนักงานช่าง    
7.  นายไพศาล ระวังใน
พนักงานบริการทั่วไป    
8.  นายวัชระ อินเป็ง
พนักงานบริการทั่วไป    
9.  นายวีระชัย ใจกว้าง
พนักงานบริการทั่วไป    
10.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน
พนักงานบริการทั่วไป    
11.  นายสุพรรณ สอาดล้วน
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)    
 
ลูกจ้างประจำ
12.  นายณรงค์ วรรณชัยสน
คนสวน     (บ 2)
13.  นายจรัล นพคุณ
พนักงานรักษาความปลอดภัย     (บ 2)
 
พนักงานส่วนงาน
14.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา
พนักงานปฏิบัติงาน    
15.  นางนันทรัตน์ ก้อนใจ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน    
16.  นายณัฐพล แสนศิริ
พนักงานบริการทั่วไป    
17.  นายนิรันดร์ สุต๋า
พนักงานบริการทั่วไป    
18.  นายประเทือง ขิปนัน
พนักงานบริการทั่วไป    
 

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th