หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

รายนามคณะกรรมการบริหารประจำคณะเกษตรศาสตร์


 ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

1.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
คณบดี
2.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
3.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
4.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
5.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
รองคณบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
6.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
รองคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
7.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
หัวหน้าภาควิชา พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
8.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
หัวหน้าภาควิชา เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
9.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
หัวหน้าศูนย์ วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
10.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
หัวหน้าศูนย์ วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
11.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
หัวหน้าศูนย์ วิจัยและฝึกอบรมที่สูง


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th