หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ เนเธฅเธฐเธ–เนˆเธฒเธขเธ—เธญเธ”เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  การศึกษา

1.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
2.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
3.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ ปริญญาตรี
4.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
5.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
6.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
7.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร ปริญญาตรี
8.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
9.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท
10.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  ผู้ช่วยนักวิจัย ปริญญาตรี
11.  นายภูชิต คำแก้ว  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
12.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
13.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
14.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ ปริญญาตรี
15.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาโท
16.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
17.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป ปริญญาตรี
18.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
19.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
20.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน มัธยมศึกษาตอนต้น
21.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
สำนักงานคณะ
(61) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(20) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(55) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(24) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(15) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(19) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th