หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 5-9 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ 
3.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  อาจารย์ 
5.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
7.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
8.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
10.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
13.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  นายเจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
15.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
16.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
17.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
18.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
19.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
20.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
21.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ 
22.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
23.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ 
24.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป 
25.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
26.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป 
27.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน 
28.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
29.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
30.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย 
31.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
33.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ 
34.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
35.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
36.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ 
37.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
38.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
39.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
40.  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  อาจารย์ 
41.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
42.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป 
43.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป 
44.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป 
45.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
46.  ผศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
47.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
48.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
49.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ 
50.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
51.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
52.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
53.  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  อาจารย์ 
54.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
55.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
56.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
57.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
58.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
59.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th