หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธ—เธตเนˆเธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃเธ™เน‰เธญเธขเธเธงเนˆเธฒ 5 เธ›เธตเธฅเธ‡เธกเธฒ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ 
2.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ 
3.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ 
4.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
5.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
6.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
7.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ 
8.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป 
9.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป 
10.  อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี  อาจารย์ 
11.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
12.  นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย 
13.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป 
14.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
15.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
17.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
18.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ 
19.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
20.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
21.  นายนิรันดร์ บุญรส  พนักงานบริการทั่วไป 
22.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ 
24.  นางสาวปัทมาศ วิชัยศิริมงคล  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  อาจารย์ 
26.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  ผู้ช่วยนักวิจัย 
27.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
28.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
29.  อ.ดร.เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร  อาจารย์ 
30.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ 
32.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน 
33.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
34.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
35.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
36.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ 
37.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
38.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
39.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
40.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
41.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ 
42.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
43.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
44.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
45.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
46.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ 
47.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน 
48.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
49.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
50.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
51.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป 
52.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
53.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
54.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
55.  นายอนุพงศ์ ฟักทอง  พนักงานบริการทั่วไป 
56.  อ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  อาจารย์ 
57.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
58.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
59.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป 
60.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน 
61.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป 
62.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
สำนักงานคณะ
(61) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(27) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th