หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 30-34 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ 
3.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
4.  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์  ศาสตราจารย์ 
5.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
6.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
7.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
8.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ 
9.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
10.  นายบุญเลิศ ผิวจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ 
11.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป 
12.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร 
13.  นายประเสริฐ จำปาอิน  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
14.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร 
15.  นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
16.  นายไพศาล ระวังใน  พนักงานบริการทั่วไป 
17.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
18.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
19.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
22.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน 
23.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ 
24.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ 
25.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
26.  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ศาสตราจารย์ 
27.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ 
28.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
29.  ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
30.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป 
31.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ 
32.  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  รองศาสตราจารย์ 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(6) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th