หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 25-29 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
2.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
3.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ 
5.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
8.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9.  นายเชื้อ วงค์เสือ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
10.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
11.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
12.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ 
13.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
14.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร 
15.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
16.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ 
17.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
18.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
19.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
20.  นางศิริวรรณ จินต์จิระนันท์  พนักงานธุรการ 
21.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
22.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
23.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร 
24.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
25.  นางสุภัค วรรณชัยสน  พนักงานสถานที่ 
26.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ 
27.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ 
28.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
30.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
31.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
32.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(61) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(27) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th