หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธเธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ 15-19 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
4.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
5.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
6.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน 
7.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
11.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ 
12.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป 
13.  นางนันทรัตน์ ก้อนใจ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
14.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
15.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
16.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
17.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
18.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป 
19.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ 
21.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน 
22.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
24.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย 
25.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ 
26.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
27.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
28.  นางสาวสังเวียน วัดนางรอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
30.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ 
31.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(6) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th