หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ—เธธเธเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.Hien Van Doan  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ 
3.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ 
4.  นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์  นักวิทยาศาสตร์ 
5.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6.  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
7.  นายกมล วุฒิแขม  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
8.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ  นักวิทยาศาสตร์ 
9.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  อาจารย์ 
10.  ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ 
12.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ 
13.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
14.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
15.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
16.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
17.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
18.  นางกัลยา ตียาคม  พนักงานการเงินและบัญชี 
19.  นายกิตติชัย ทิพย์ทา  พนักงานธุรการ 
20.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  นางกุศล ทองงาม  นักวิชาการเกษตร 
22.  นางกุหลาบ อุตสุข  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
23.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
24.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล  รองศาสตราจารย์ 
25.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
26.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน 
27.  นายจรัล นพคุณ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
28.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ 
30.  อ.จามจุรี โสตถิกุล  อาจารย์ 
31.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
32.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ  อาจารย์ 
33.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน  รองศาสตราจารย์ 
34.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ  นักวิทยาศาสตร์ 
35.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
36.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ  พนักงานปฏิบัติงาน 
37.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
38.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
39.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน 
40.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
41.  นายเจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
42.  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
43.  นายเฉลิมชัย จำปาอิน  พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง 
44.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ 
45.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
46.  อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล  อาจารย์ 
47.  นายชรินทร์ สมบุญโสด  พนักงานบริการทั่วไป 
48.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
49.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป 
50.  ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์  ศาสตราจารย์ 
51.  ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
52.  นายชาตรี ทองอินทร์  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
53.  นายชาติ ศรีร่างกาย  พนักงานบริการทั่วไป 
54.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
55.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
56.  นายชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
57.  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
58.  นายเชื้อ วงค์เสือ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
59.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
60.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
61.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
62.  ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
63.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
64.  นายณรงค์ วรรณชัยสน  คนสวน 
65.  นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย 
66.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์  พนักงานปฏิบัติงาน 
67.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป 
68.  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
69.  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
70.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์  รองศาสตราจารย์ 
71.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
72.  ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ  ศาสตราจารย์ 
73.  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
74.  นายดวงเดช อินหน่อ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
75.  นายดาวเรือง มายา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
76.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
77.  ผศ.ดร.ถาวร อ่อนประไพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
78.  นายถาวร สุภาวงศ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
79.  อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ  อาจารย์ 
80.  นายทวี จันทรมูล  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
81.  ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
82.  นายทองดี วิโรจน์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
83.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
84.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
85.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
86.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล  อาจารย์ 
87.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน 
88.  นางธนวันต์ จองแหลง  พนักงานวิทยาศาสตร์ 
89.  อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข  อาจารย์ 
90.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
91.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป 
92.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ  พนักงานบริการทั่วไป 
93.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน 
94.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง 
95.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
96.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
97.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
98.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
99.  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
100.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ 
101.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน 
102.  นายนพดล ขันแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
103.  นายนพดล ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
104.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
105.  ผศ.ดร.นริศ ยิ้มแย้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
106.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
107.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ 
108.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์  พนักงานบริการทั่วไป 
109.  นางนันทรัตน์ ก้อนใจ  เจ้าหน้าที่สำนักงาน 
110.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
111.  นางนารินทร์ วงค์มูล  พนักงานบริการทั่วไป 
112.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน 
113.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
114.  นายนิรัช ก้อนใจ  นักวิชาการเกษตร 
115.  นายนิรันดร์ สุต๋า  พนักงานบริการทั่วไป 
116.  นายนิรันดร์ อินทะวงศ์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
117.  นายนิรันดร์ บุญรส  พนักงานบริการทั่วไป 
118.  อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์  อาจารย์ 
119.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน 
120.  นายบุญเลิศ ผิวจันทร์  พนักงานขับรถยนต์ 
121.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน 
122.  นายบุญส่ง สุวรรณ  พนักงานบริการทั่วไป 
123.  นายบุญสม บัวเหลือง  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
124.  นางบุนนาค คำใจ  พนักงานบริการทั่วไป 
125.  นางบุปผา คุณเลิศ  พนักงานธุรการ 
126.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
127.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน 
128.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ  อาจารย์ 
129.  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์  นักวิชาการเกษตร 
130.  นางปทิตตา กันต์กวี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
131.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
132.  นายประเทือง ขิปนัน  พนักงานบริการทั่วไป 
133.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน 
134.  นายประเสริฐ จำปาอิน  ผู้ช่วยช่างทั่วไป 
135.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร 
136.  นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์  บุคลากร 
137.  นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล  นักวิจัย 
138.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ  นักวิทยาศาสตร์ 
139.  นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
140.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
141.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
142.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  อาจารย์ 
143.  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์  นักวิชาการเกษตร 
144.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  ผู้ช่วยนักวิจัย 
145.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร  พนักงานปฏิบัติงาน 
146.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
147.  นางพรรณทวี ขันธสีมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
148.  นายพรรษา ชื่นมนุษย์  พนักงานขับรถยนต์ 
149.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
150.  ผศ.พรสุข ชัยสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
151.  นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
152.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
153.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
154.  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
155.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
156.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
157.  นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย  พนักงานธุรการ 
158.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ 
159.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
160.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
161.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
162.  นายไพบูลย์ ใบแสง  พนักงานขับรถยนต์ 
163.  นายไพศาล ระวังใน  พนักงานบริการทั่วไป 
164.  อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ  อาจารย์ 
165.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
166.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ 
167.  นายภูชิต คำแก้ว  พนักงานปฏิบัติงาน 
168.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
169.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป 
170.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
171.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี  อาจารย์ 
172.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน 
173.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
174.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
175.  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
176.  นายยงยุทธ ศรีวิชัย  พนักงานเลี้ยงสัตว์ 
177.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว  อาจารย์ 
178.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ 
179.  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
180.  นายรวิพล ต่ายคง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
181.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
182.  ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
183.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
184.  นางรำพรรณ พิชัยเงาะ  พนักงานธุรการ 
185.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า 
186.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ 
187.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน 
188.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี  พนักงานปฏิบัติงาน 
189.  นางลินจง ตุ้ยแสน  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
190.  นางวนิดา วงศ์พยอม  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
191.  รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  รองศาสตราจารย์ 
192.  นายวรพล สิงห์โทราช  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
193.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
194.  นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์  นักวิจัย 
195.  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  อาจารย์ 
196.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
197.  นางวรางคณา กันทะลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
198.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
199.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
200.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร  พนักงานปฏิบัติงาน 
201.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ 
202.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป 
203.  นายวัติ สุรินทร์  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
204.  นางวัลภา วรายุ  พนักงานธุรการ 
205.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
206.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
207.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
208.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
209.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
210.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ 
211.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
212.  นางสาววิไลพร ธรรมตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
213.  นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์  นักวิชาการสัตวบาล 
214.  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
215.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
216.  นายวีระชัย ใจกว้าง  พนักงานบริการทั่วไป 
217.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ 
218.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน 
219.  นางศรีแพร ใจบาล  พนักงานการเงินและบัญชี 
220.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
221.  นายศักดิ์ชัย พิรักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
222.  นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ  พนักงานธุรการ 
223.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด  รองศาสตราจารย์ 
224.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
225.  อ.ดร.ศิริพร โทลา  อาจารย์ 
226.  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
227.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน 
228.  นางศุทธินี เตชะ  พนักงานพัสดุ 
229.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
230.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
231.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา  พนักงานบริการทั่วไป 
232.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
233.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย  รองศาสตราจารย์ 
234.  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
235.  นางสมจิต ธารารักษ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
236.  นายสมเพชร อินหน่อ  พนักงานสถานที่ 
237.  นายสมโภชน์ อริยจักร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
238.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
239.  นายสมศักดิ์ มีเพชร  พนักงานบริการทั่วไป 
240.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป 
241.  ผศ.ดร.สรณะ สมโน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
242.  นายสรวิชย์ แสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ 
243.  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
244.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
245.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
246.  นางสาวสังเวียน วัดนางรอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
247.  นายสัชฌุกร กันทะนัน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
248.  ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา  ศาสตราจารย์ 
249.  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์  พนักงานสถานที่ 
250.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
251.  ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว  นักวิชาการเกษตร 
252.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
253.  นางสาวสิริญา คัมภิโร  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
254.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ 
255.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์  รองศาสตราจารย์ 
256.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
257.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
258.  นางสุดใจ สันธทรัพย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
259.  นางสุทธิณี อินถา  นักวิชาการศึกษา 
260.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
261.  นายสุพรรณ สอาดล้วน  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 
262.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
263.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน 
264.  นางสุภัค วรรณชัยสน  พนักงานสถานที่ 
265.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ 
266.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
267.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ 
268.  ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
269.  นายสุริยา ตาเที่ยง  นักวิทยาศาสตร์ 
270.  อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร  อาจารย์ 
271.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
272.  นายสุวิทย์ บุญเรือง  พนักงานบริการทั่วไป 
273.  นายเสนาะ สีแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
274.  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
275.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์  พนักงานปฏิบัติงาน 
276.  ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
277.  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี  ศาสตราจารย์ 
278.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป 
279.  รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์  รองศาสตราจารย์ 
280.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน 
281.  นายอดุลย์ ใจอินผล  พนักงานห้องปฏิบัติการ 
282.  นายอนันต์ กิจมี  พนักงานขับรถยนต์ 
283.  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  อาจารย์ 
284.  นายอภิชาติ ศรีภัย  นักวิทยาศาสตร์ 
285.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
286.  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
287.  ศ.ดร.อรรถชัย จินตะเวช  ศาสตราจารย์ 
288.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
289.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
290.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
291.  นางอังคณา กีไสย์  นักการเงินและบัญชี 
292.  ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
293.  นางอัญชลี นากา  บุคลากร 
294.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน 
295.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป 
296.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
297.  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  รองศาสตราจารย์ 
298.  นายอาวุธ ขัดป่า  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
299.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
300.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน 
301.  นายอินทร ผางแดง  พนักงานบริการทั่วไป 
302.  นายอินสอน บุญยืด  คนสวน 
303.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน  พนักงานบริการทั่วไป 
304.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
305.  นายเอกชัย ศีลหนุน  พนักงานบริการทั่วไป 
306.  นายเอกรัตน์ คงยอด  พนักงานปฏิบัติงาน 
307.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th