หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธ—เธตเนˆเธชเธนเธ‡ เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 55-60 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
2.  นายชวลิต กอสัมพันธ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
3.  นายเชื้อ วงค์เสือ  พนักงานเกษตรพื้นฐาน 
4.  นายนิกร แซ่ย่าง  คนสวน 
5.  นายบุญส่ง ชัดไธสง  คนสวน 
6.  นางบุปผา คุณเลิศ  พนักงานธุรการ 
7.  นายประพันธ์ ยั่งยืนกุล  คนสวน 
8.  ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน  นักวิชาการเกษตร 
9.  นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
10.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
11.  นายมนูญ ทรายแก้ว  พนักงานขับรถยนต์ 
12.  นายวราพงษ์ บุญมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
13.  นายศรีนวล มีจินา  คนสวน 
14.  นายสุภพ สุนันตา  คนสวน 
15.  นายไสว สุดตุดจ้อย  พนักงานทั่วไป 
16.  นายองอาจ ยอดเมือง  คนสวน 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th