หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ เธ—เธธเธเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.กมล งามสมสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
2.  อ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  อาจารย์ 
3.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ  อาจารย์ 
4.  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
6.  อ.ดร.ชาติชาย เขียวงามดี  อาจารย์ 
7.  อ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา  อาจารย์ 
8.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
9.  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
10.  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล  อาจารย์ 
11.  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
12.  อ.ดร.เพชรลักษณ์ บุญญาคุณากร  อาจารย์ 
13.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
14.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล  รองศาสตราจารย์ 
15.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์  รองศาสตราจารย์ 
17.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่  พนักงานปฏิบัติงาน 
18.  รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร  รองศาสตราจารย์ 
19.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ 
20.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ 
22.  นายสุภาพ ศิริวรรณา  พนักงานธุรการ 
23.  นายสุรชาติ มุนินทร์  พนักงานธุรการ 
24.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร  รองศาสตราจารย์ 
25.  อ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย  อาจารย์ 
26.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
27.  รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  รองศาสตราจารย์ 
สำนักงานคณะ
(62) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(27) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(22) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(22) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(6) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th