หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 40-44 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว  อาจารย์ 
2.  ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3.  ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4.  ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์  พนักงานปฏิบัติงาน 
6.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย  รองศาสตราจารย์ 
7.  นายชัยยะ มูลลา  พนักงานบริการทั่วไป 
8.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน  พนักงานบริการทั่วไป 
9.  นายณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี  นักวิจัย 
10.  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11.  นายทินกร ใจมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
13.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  นายธวัช คำฝั้น  พนักงานปฏิบัติงาน 
15.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
16.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย  พนักงานปฏิบัติงาน 
17.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส  พนักงานปฏิบัติงาน 
18.  นายนภสินธุ์ สมมิตร  นักวิทยาศาสตร์ 
19.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี  นักวิทยาศาสตร์ 
20.  นางสาวนิตยา วงค์ไชย  นักการเงินและบัญชี 
21.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย  พนักงานปฏิบัติงาน 
22.  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
23.  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
24.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
25.  ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
26.  ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
27.  นางสาวภูษิตา จันทิมา  พนักงานปฏิบัติงาน 
28.  นายมณเทียร ทันใจ  พนักงานบริการทั่วไป 
29.  ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
30.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
31.  นางรสสุคนธ์ ปินตา  พนักงานปฏิบัติงาน 
32.  นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์  ช่างไฟฟ้า 
33.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก  รองศาสตราจารย์ 
34.  อ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ  อาจารย์ 
35.  นายวัชระ อินเป็ง  พนักงานบริการทั่วไป 
36.  นายวีรพล ทองคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
37.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย  นักวิทยาศาสตร์ 
38.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ  พนักงานปฏิบัติงาน 
39.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
40.  นายสมสาท จันทิมา  พนักงานบริการทั่วไป 
41.  อ.ดร.สุกิจ กันจินะ  อาจารย์ 
42.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
43.  ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
44.  นายอาจินต์ มาไกล  พนักงานบริการทั่วไป 
45.  นายอำพล ทานา  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th