หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 30-34 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา  อาจารย์ 
2.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น  นักวิทยาศาสตร์ 
3.  นายกมล ทิพโชติ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
4.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา  อาจารย์ 
5.  นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์  พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) 
6.  นางสาวกวิพร จินะจันตา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
7.  นายคมชรัณ บุญไชย  พนักงานปฏิบัติงาน 
8.  นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล  พนักงานพัสดุ 
9.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง  พนักงานปฏิบัติงาน 
10.  นายเจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
11.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นายฐากูร ปัญญาใส  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
13.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
14.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
15.  นายณัฐพล แสนศิริ  พนักงานบริการทั่วไป 
16.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ  อาจารย์ 
17.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
18.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร  พนักงานบริการทั่วไป 
19.  นายธวัชชัย อุทาจันทร์  พนักงานช่าง 
20.  อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์  อาจารย์ 
21.  นายนเรศ ปินตาเลิศ  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
22.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา  พนักงานปฏิบัติงาน 
23.  อ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล  อาจารย์ 
24.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
25.  นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล  พนักงานธุรการ 
26.  นายพีรภพ สมภมิตร  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
27.  อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย  อาจารย์ 
28.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ  พนักงานปฏิบัติงาน 
29.  นางสาววริภัทร จีนโน  พนักงานปฏิบัติงาน 
30.  อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ  อาจารย์ 
31.  นายวิธวัช ศรีสมุดคำ  พนักงานบริการทั่วไป 
32.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง  อาจารย์ 
33.  นางสาววิริยา แสนจันทอง  พนักงานปฏิบัติงาน 
34.  นายศุภกิจ โพธารินทร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
35.  นายสุชาติ แซ่ห่าง  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
36.  นางสาวสุภนิช โตทอง  นักการเงินและบัญชี 
37.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี  พนักงานบริการทั่วไป 
38.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก  พนักงานปฏิบัติงาน 
39.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ  พนักงานปฏิบัติงาน 
40.  นายอาทิตย์ กันจินะ  พนักงานปฏิบัติงาน 
41.  อ.เอกชัย ใยพิมล  อาจารย์ 
42.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ  พนักงานปฏิบัติงาน 
สำนักงานคณะ
(60) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(25) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(39) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(8) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th