หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

บุคลากร - เน€เธ‰เธžเธฒเธฐเธŠเนˆเธงเธ‡เธญเธฒเธขเธธ 25-29 เธ›เธต


 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  

1.  นางสาวกัญฐิสา หะซะนี  นักการเงินและบัญชี 
2.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล  พนักงานปฏิบัติงาน 
3.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์  พนักงานปฏิบัติงาน 
4.  นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา  นักการเงินและบัญชี 
5.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
6.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ  พนักงานปฏิบัติงาน 
7.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล  ผู้ช่วยนักวิจัย 
8.  นางสาวพรไพลิน หนวดคำ  นักการเงินและบัญชี 
9.  นางสาวพิมพร คำทวี  นักวิทยาศาสตร์ 
10.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
11.  นายวรากรณ์ ใจยา  พนักงานปฏิบัติงาน 
12.  นางวิภาสิริ ไชยพูน  นักวิทยาศาสตร์เกษตร 
13.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน  พนักงานปฏิบัติงาน 
14.  อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม  อาจารย์ 
15.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม  นักวิทยาศาสตร์ 
16.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม  พนักงานปฏิบัติงาน 
17.  นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว  พนักงานบริการทั่วไป 
18.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ  พนักงานบริการทั่วไป 
19.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม  พนักงานปฏิบัติงาน 
20.  นางสาวสิริญา ผ่องใส  พนักงานปฏิบัติงาน 
21.  นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
สำนักงานคณะ
(61) 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(22) 
ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(61) 
ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(27) 
ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
(38) 
ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(18) 
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(23) 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(23) 
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(21) 
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(7) 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(7) 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th