หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  การจัดทำฐานข้อมูลของคณะเกษตรศาสตร์  

นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์


" ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
คณะเกษตรศาสตร์จัดทำขึ้น จากนโยบายและการวางแผนระดับคณะ
เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ
เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร
เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดำเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ทั้งนี้ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้
มีระบบป้องกันสิทธิและความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ
มีระบบสำรองและกู้คืน ตลอดจนเป็นระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด "

ขึ้นบน

ผลการประเมินระบบฐานข้อมูล

การปรับปรุงระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) คณะเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2545 บนความต้องการของผู้บริหารคณะฯ ในขณะนั้น ที่ต้องการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลางเพื่อการตัดสินใจ และทำงานแบบออนไลน์ได้ (Network Data Center) ซึ่งปัจจุบันหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยู่เป็นประจำ ทั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server), เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network) และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ด้านระบบจัดการฐานข้อมูล หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลโดยนำ แบบสำรวจและประมวลผลออนไลน์ (Poll Online) มาประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูลกับบุคลากร เพื่อนำผลลัพธ์มาพิจารณาและปรับปรุงอยู่เสมอ

ด้านระบบจัดการความปลอดภัยบนเครือข่าย หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาถึงระบบความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการติดตั้ง Firewall Server และปรับแต่ง Policy ให้เหมาะสมตามสถานะการ อีกทั้งยังมี การรายงานระบบเครือข่ายออนไลน์ (Network Report) ให้บุคลากรทราบ

แหล่งอ้างอิง
  1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (AG-MIS)
  2. ระบบประเมินผลภาระงาน (TOR&JA Online)
  3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐานข้อมูล 2552 (Poll Online)
  4. รายงานสถานะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Report)

ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th