หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 27/07/2560 : วันผู้บริหารพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 • 24/07/2560 : ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2560
 • 23/07/2560 : โครงการดอยสวยด้วยพฤกษา
 • 19/07/2560 : พิธีทำบุญสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 • 19/07/2560 : การประชุมหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 •       อ่านทั้งหมด

   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)

 • 06/07/2560 : สัมมนาบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
 • 05/07/2560 : สัมมนา เรื่อง ''การพัฒนาตน พัฒนางาน เพื่อก้าวไปสู่การเป็น Smart Agriculture''

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 20/07/2560 : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
 • 20/07/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมจัดบูธ Lanna Thai Coffee Hubงาน ICAS ครั้งที่ 10
 • 17/07/2560 : อบรมการจัดการบริหารธุรกิจกาแฟเบื้องต้น (Coffee Shop Management)
 • 17/07/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน'' (โครงการเกษตรเพื่ออาหารสุขภาพดีวิถีล้านนา )
 • 14/07/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์''

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 14/07/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
 • 05/07/2560 : พิธีทำบุญครบรอบ 35 ปี สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 03/07/2560 : มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
 • 03/07/2560 : พิธีทำบุญงานสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มช. ครบรอบ 49 ปี : Suksa's Success Stories
 • 30/06/2560 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 05/07/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 28/06/2560 : ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th