หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 25/09/2559 : ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
 • 07/09/2559 : โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2559
 • 05/09/2559 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2
 • 29/08/2559 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1
 • 19/08/2559 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2559

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 16/09/2559 : พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 07/09/2559 : บ. ซีพีเอฟ และ ดร.ประจิตต์ อุดหนุน มอบตู้ฟักไข่ และห่าน รวมมูลค่า 16 ล้านบาท
 • 09/08/2559 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 23/09/2559 : พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
 • 19/09/2559 : พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีบนยอดดอยพระธาตุปู่ก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 • 10/09/2559 : ประเพณีลูกช้างขึ้นดอย นำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2559
 • 26/08/2559 : แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 52 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24/08/2559 : แสดงความยินดีงานครบรอบวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 15/09/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology
 • 29/07/2559 : การอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ”
 • 28/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบการเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล (Zeiss: Digital Classroom)
 • 21/06/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานชลประทานร่วมกัน และความท้าทายในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 01/09/2559 : รับฟังผลการนำเสนอคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 • 04/08/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 • 15/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • 02/06/2559 : ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx200 ครั้งที่ 3

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th