หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 11/09/2560 : บรรยายหัวข้อ แนวทางการฝึกงานและสหกิจ ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 • 04/09/2560 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 2)
 • 31/08/2560 : โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2560
 • 28/08/2560 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 1)
 • 17/08/2560 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560

 •       อ่านทั้งหมด

   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)

 • 07/09/2560 : สัมมนาบุคลากร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
 • 23/08/2560 : อบรม “มาตรฐาน GAP เบื้องต้น สำหรับกาแฟ” ใน 3 พื้นที่ปลูกกาแฟ
 • 22/08/2560 : ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ CMU e-document
 • 04/08/2560 : อบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
 • 04/08/2560 : เสวนาคณาจารย์เพื่อเตรียมเสนอขอ ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 15/09/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดบูท Lanna Thai Coffee Hub ในงาน Unseen Lanna
 • 24/08/2560 : จัดบูทกิจกรรมตรวจสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร และตรวจเลือดให้กับผู้บริโภค
 • 24/08/2560 : งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
 • 22/08/2560 : ผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกรายการข่าวสถานี We TV
 • 18/08/2560 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 22/09/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560
 • 21/09/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2
 • 09/09/2560 : ประเพณีรับน้องขึ้นดอยประจำปี 2560
 • 08/09/2560 : ร่วมงานโครงการพิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
 • 30/08/2560 : พิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 28/08/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้เครื่อง UV-Vis NIR Spectrophotometer
 • 07/08/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบาริสต้า (Barista) จังหวัดลำพูน
 • 05/07/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 28/06/2560 : ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th