หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 21/04/2560 : ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
 • 07/04/2560 : โครงการอนุรักษ์และร่วมเรียนรู้วิถีภูมิปัญญาล้านนา(การตัดตุง)
 • 03/04/2560 : โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทการเข้าสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2559
 • 27/03/2560 : โครงการอบรมเทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ
 • 23/03/2560 : การประชุมคณะกรรมการงานทุนการศึกษา

 •       อ่านทั้งหมด

   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)

 • 30/01/2560 : สัมมนาวิชาการ The Seminar on Thai - German Research Activity Information 2017
 • 16/11/2559 : บรรยายพิเศษ THE LABORATORY OF THE TROPICAL AND MEDITERRANEAN SYMBIOSES
 • 25/10/2559 : บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางงานวิจัยทางการเกษตรตามทิศทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 และ นโยบาย Thailand 4.0
 • 22/09/2559 : กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 2

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 05/04/2560 : อบรม เรื่อง ความปลอดภัยและการส่งเสริมสุขภาพที่ดีจากการทำงาน
 • 03/04/2560 : พิธีเปิดงานกาดวัฒนธรรมเกษตรปี๋ใหม่เมือง
 • 17/03/2560 : พิธีปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)
 • 06/03/2560 : พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร ภาคฤดูร้อน (Aggie Summer Camp 2017)
 • 23/02/2560 : นักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมดูงานการผลิตปุ๋ยหมัก

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 18/04/2560 : สรงน้ำพระพุทธแสนญาติ พระภูมิเจ้าที่ และดำหัวหน้าหน้าศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
 • 13/04/2560 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
 • 05/04/2560 : ผลตัดสินการแข่งขันลาบพื้นเมือง ในงานกาดวัฒนธรรมเกษตร ปี๋ใหม่เมือง
 • 31/03/2560 : คณะผู้บริหารร่วมงานวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปี 2560
 • 24/02/2560 : พิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี วันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 08/03/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ''การเรียนรู้วิธีใช้งานฐานข้อมูล Single Search: WorldCat และบริการ CMU Worldshare Interlibrary Loan ''
 • 26/01/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบันทึกโครงการแผนปฏิบัติการ : e-Action Plan ประจำปี 2560
 • 12/01/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนผังงาน (flowchart)
 • 14/11/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 15/09/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 24/03/2560 : ประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศคณะเกษตรศาสตร์
 • 03/03/2560 : ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คณะเกษตรศาสตร์
 • 01/09/2559 : รับฟังผลการนำเสนอคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 • 04/08/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 • 15/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th