หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 03/10/2559 : สโมสรโรตารี มอบทุนการศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 120,000 บาท
 • 25/09/2559 : ราตรีน้องใหม่ สานสายใยเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
 • 07/09/2559 : โครงการให้ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำปีการศึกษา 2559
 • 05/09/2559 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 2
 • 29/08/2559 : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1

 •       อ่านทั้งหมด

   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)

 • 22/09/2559 : กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 2

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 19/10/2559 : ช่อง 7 สัมภาษณ์ ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
 • 12/10/2559 : ผู้บริหารนำเสนอวิสัยทัศน์และแถลงนโยบายการบริหารงาน พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อน คณะเกษตรศาสตร์ มช.
 • 10/10/2559 : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เข้าพบคณบดี
 • 10/10/2559 : บริษัท EAST-WEST SEED เข้าพบคณบดี
 • 16/09/2559 : พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 2559 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 17/10/2559 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดพิธีลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 • 14/10/2559 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมลงนามถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
 • 13/10/2559 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมทำบุญพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ (Advanced Study in Economics) คณะเศรษฐศาสตร์ มช.
 • 11/10/2559 : พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 49 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • 06/10/2559 : มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ท่านใหม่

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 15/09/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology
 • 29/07/2559 : การอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ”
 • 28/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบการเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล (Zeiss: Digital Classroom)
 • 21/06/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานชลประทานร่วมกัน และความท้าทายในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 01/09/2559 : รับฟังผลการนำเสนอคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 • 04/08/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 • 15/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • 02/06/2559 : ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx200 ครั้งที่ 3

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th