หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 22/11/2559 : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าพบและสัมภาษณ์รองคณบดีฯ และผู้แทนนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มช
 • 22/11/2559 : บรรยายพิเศษ RNAi technology and Application in Agriculture
 • 21/11/2559 : โครงการเรียนรู้การเป็นเกษตรกรที่ดีกับวัฒนธรรมท้องถิ่น "เกี่ยวข้าวเพื่อพ่อ"
 • 26/10/2559 : การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 • 03/10/2559 : สโมสรโรตารี มอบทุนการศึกษาแก่คณะเกษตรศาสตร์ มช. จำนวน 120,000 บาท

 •       อ่านทั้งหมด

   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)

 • 16/11/2559 : บรรยายพิเศษ THE LABORATORY OF THE TROPICAL AND MEDITERRANEAN SYMBIOSES
 • 25/10/2559 : บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางงานวิจัยทางการเกษตรตามทิศทางแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 และ นโยบาย Thailand 4.0
 • 22/09/2559 : กิจกรรม CMU Business Club North ครั้งที่ 2

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 03/12/2559 : อาจารย์ เกษตร มช. พบนวัตกรรมผลิต ‘ดอกหอมแดงนอกฤดูกาล’ ราคา 200 บาท / กิโลกรัม
 • 23/11/2559 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ
 • 23/11/2559 : คณะเกษตรศาสตร์ มช. จัดบูธขายข้าวร่วมเเรงร่วมใจช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย
 • 21/11/2559 : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรแก่ผู้แทนที่เข้าร่วมจัดงาน 'วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2559'
 • 16/11/2559 : พิธีส่งมอบข้าว 'ร่วมแรงร่วมใจช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทย ช่วยภัยน้ำท่วม' อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
 • 16/11/2559 : รองคณบดีฯ ร่วมพิธีเปิดงานวันครอบครัวยิ้มสวยเสียงใส ครั้งที่ 6
 • 16/11/2559 : นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมของศูนย์วิจัย สาธิตฯแม่เหียะ

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 30/11/2559 : พิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร 'แอโรบิคเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ'
 • 21/11/2559 : ศิษย์เก่าเกษตร มช. มอบแผ่นไม้เพื่อจับทำป้าย 'ข่วงเกษตรรวมใจ'
 • 14/11/2559 : วางพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นายบรรจง วงศ์เรือง สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 • 09/11/2559 : คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช.
 • 02/11/2559 : พิธีจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 14/11/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบประมาณการเงินรายได้ เพื่อการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 15/09/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Real-Time PCR Technology in Research Science and The Capillary Gel Electrophoresis Technology
 • 29/07/2559 : การอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ”
 • 28/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบการเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล (Zeiss: Digital Classroom)
 • 21/06/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานชลประทานร่วมกัน และความท้าทายในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 01/09/2559 : รับฟังผลการนำเสนอคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 • 04/08/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 • 15/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • 02/06/2559 : ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx200 ครั้งที่ 3

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th