หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 17/08/2560 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2560
 • 15/08/2560 : "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2560
 • 08/08/2560 : พิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล คณะเกษตรศาสตร์ มช. ประจำปี 2560
 • 05/08/2560 : แผ่นพับประชาสัมพันธ์
 • 31/07/2560 : โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

 •       อ่านทั้งหมด

   การสัมมนาวิชาการ (Seminar Highlights)

 • 23/08/2560 : อบรม “มาตรฐาน GAP เบื้องต้น สำหรับกาแฟ” ใน 3 พื้นที่ปลูกกาแฟ
 • 04/08/2560 : อบรม เรื่อง การพัฒนางานประจำด้วยหลักการ Kaizen ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ
 • 04/08/2560 : เสวนาคณาจารย์เพื่อเตรียมเสนอขอ ตำแหน่ง ผศ. และ รศ.
 • 31/07/2560 : “การพัฒนาคุณภาพกาแฟและระบบรับรองการผลผลิตที่เกี่ยวกับกาแฟ”
 • 31/07/2560 : “การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดของสินค้าของกลุ่ม (หอมแดง)”

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 18/08/2560 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่มสักการะฯ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
 • 05/08/2560 : ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนานักธุรกิจกาแฟหน้าใหม่ ภายใต้ชุดโครงการ Lanna Thai Coffee Hub
 • 02/08/2560 : มตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิตเกษตร
 • 02/08/2560 : คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ร่วมซื้อผลผลิตลำไยในงาน "กาดนัดลำไย"
 • 31/07/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์"

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 17/08/2560 : งานกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560
 • 15/08/2560 : พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2560 และพิธีเปิดอาคาร 55 ปี พยาบาล มช.
 • 12/08/2560 : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
 • 09/08/2560 : ผู้ช่วยคณบดีฯ ร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญศูนย์ไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์
 • 28/07/2560 : ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 65 พรรษา

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 05/07/2560 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเลือกวารสารและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 28/06/2560 : ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th