หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

 ประกาศ

 • นโยบายการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของคณะเกษตรศาสตร์

 •  การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา (Student Activities)

 • 19/08/2559 : งานวันพร ประจำปีการศึกษา 2559
 • 18/08/2559 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
 • 16/08/2559 : พิธีมอบไทใส่เข็ม ประจำปีการศึกษา 2559
 • 15/08/2559 : โครงการ "ปลูกข้าววันแม่" ประจำปีการศึกษา 2559
 • 04/08/2559 : โครงการ "เกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2559"

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริการวิชาการแก่ชุมชน (Academic Service)

 • 09/08/2559 : คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง สุขภาพดีมีชัย กินอยู่อย่างไรให้สุขภาพดี

 •       อ่านทั้งหมด

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (Culture)

 • 26/08/2559 : แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 52 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 24/08/2559 : แสดงความยินดีงานครบรอบวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ และ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 15/08/2559 : พิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2559
 • 12/08/2559 : พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 • 13/07/2559 : พิธีถวายต้นเทียนพรรษาของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559

 •       อ่านทั้งหมด

   การบริหาร (Management)

 • 29/07/2559 : การอบรมและพัฒนานักวิจัย ประจำปี 2559 หลักสูตร “การเขียนบทความวิจัยทางวิชาการ”
 • 28/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ ระบบการเรียนรู้กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล (Zeiss: Digital Classroom)
 • 21/06/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการใช้โครงสร้างพื้นฐานชลประทานร่วมกัน และความท้าทายในการพัฒนาสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร

 •       อ่านทั้งหมด

   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (Quality Assurance)

 • 04/08/2559 : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
 • 15/06/2559 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • 02/06/2559 : ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง EdPEx200 ครั้งที่ 3

 •       อ่านทั้งหมด

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th