หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร34110
ชื่ออาคารอาคารไมโครคอมพิวเตอร์(ประภา วิริยประไพกิจ)
ชื่อย่ออาคาร34110
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ2 พฤษภาคม พ.ศ.2535  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  โถงนิทรรศการ - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องฝึกอบรม 1 - 5 x 6 ม.  30.00 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องฝึกอบรม 2 - 5 x 6 ม.  30.00 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องปฏิบัติการผลิตโสตทัศนูปกรณ์ - 0 x 0 ม.  72.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องควบคุม - 0 x 0 ม.  13.50 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
7  01-006/01  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 2.5 x 5 ม.  12.50 ตร.ม. 
8  01-007/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  6.75 ตร.ม. 
9  01-008/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  7.25 ตร.ม. 
10  01-009/00  ห้องธุรการ - 2 x 5.5 ม.  11.00 ตร.ม. 
11  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  41.00 ตร.ม. 
12  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  17.60 ตร.ม. 
13  02-001/00  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
14  02-002/00  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
15  02-003/00  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 2.5 x 5 ม.  12.50 ตร.ม. 
16  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  37.50 ตร.ม. 
17  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th