หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08148
ชื่ออาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์(อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
ชื่อย่ออาคาร08148
จำนวนชั้น5
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ29 ธันวาคม พ.ศ.2539  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องชุมสายโทรศัพท์ - 2 x 4.5 ม.  9.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องเก็บของ - 1 x 3.5 ม.  3.50 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องเก็บของ - 1 x 3.5 ม.  3.50 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  25.00 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  28.26 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องไฟฟ้า - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องพักนักวิชาการ - 4.5 x 5 ม.  22.50 ตร.ม. 
8  01-007/01  ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง - 4.5 x 5 ม.  22.50 ตร.ม. 
9  01-008/00  ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ - 0 x 0 ม.  65.25 ตร.ม. 
10  01-008/01  ห้องเก็บ Centrifuge - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
11  01-008/02  ห้องถ่ายเชื้อ - 0 x 0 ม.  15.75 ตร.ม. 
12  01-009/00  ห้องวิจัย - 9 x 16 ม.  144.00 ตร.ม. 
13  01-010/00  ห้องพักนักวิชาการ - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
14  01-011/00  ห้องเก็บกล้องจุลทรรศน์ - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
15  01-012/00  ห้องเตรียมและเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อ - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
16  01-013/00  ห้องเก็บสารเคมี - 5.5 x 5.5 ม.  30.25 ตร.ม. 
17  01-014/00  ห้องเย็น - 2.5 x 5.5 ม.  13.75 ตร.ม. 
18  01-015/00  ห้องวิจัยเชื้อรา - 0 x 0 ม.  83.00 ตร.ม. 
19  01-016/00  ห้องบริการวินิฉัยและเก็บตัวอย่างโรคพืช - 5 x 5 ม.  25.00 ตร.ม. 
20  01-017/00  ห้องบริการปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  45.50 ตร.ม. 
21  01-018/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
22  01-019/00  ห้องปฏิบัติการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเทียม สัตวน้ำ ห้องพักอาจารย์ - 9 x 22 ม.  198.00 ตร.ม. 
23  01-020/00  ห้องปฏิบัติการไส้เดือน - 0 x 0 ม.  45.00 ตร.ม. 
24  01-021/00  ห้องสัมนา - 0 x 0 ม.  81.00 ตร.ม. 
25  01-022/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
26  01-023/00  ห้องเก็บถังแก็ส - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
27  01-024/00  ห้องไฟฟ้า - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
28  01-025/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
29  01-026/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
30  01-027/00  ห้องเครื่อง - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
31  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  3,316.62 ตร.ม. 
32  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  1,454.75 ตร.ม. 
33  01-999/03  ลิฟท์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
34  02-001/00  ห้องรับรอง - 4 x 7 ม.  28.00 ตร.ม. 
35  02-001/01  ห้องประธาน - 0 x 0 ม.  24.00 ตร.ม. 
36  02-002/00  ห้องฝ่ายธุรการ - 0 x 0 ม.  28.00 ตร.ม. 
37  02-003/00  ห้องเตรียมอาหาร - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
38  02-004/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  10.50 ตร.ม. 
39  02-005/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  9.50 ตร.ม. 
40  02-006/00  ห้องปฏิบัติการเพื่อการอบรมหลักสูตร - 9 x 9 ม.  81.00 ตร.ม. 
41  02-007/00  ห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
42  02-008/00  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ - 0 x 0 ม.  86.00 ตร.ม. 
43  02-009/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
44  02-010/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  25.00 ตร.ม. 
45  02-011/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  28.62 ตร.ม. 
46  02-012/00  ห้องไฟฟ้า - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
47  02-013/00  ห้องปฏิบัติการทั่วไป - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
48  02-014/00  ห้องพักอาจารย์ - 6 x 9 ม.  54.00 ตร.ม. 
49  02-015/00  ห้องปฏิบัติการทั่วไป - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
50  02-016/00  ห้องพักนักวิชาการ - 5 x 9 ม.  45.00 ตร.ม. 
51  02-017/00  ห้องวิจัย 2 - 5 x 6 ม.  30.00 ตร.ม. 
52  02-018/00  ห้องพักอาจารย์ - 5 x 9 ม.  45.00 ตร.ม. 
53  02-019/00  ห้องธุรการ, เลขา ฯ - 0 x 0 ม.  55.75 ตร.ม. 
54  02-019/01  ห้องรองหัวหน้าภาควิชา - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
55  02-019/02  ห้องหัวหน้าภาควิชาอุตสาหกรรมกระบวนการ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
56  02-020/00  ห้องสัมมนาเล็ก - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
57  02-021/00  ห้องบริการ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
58  02-021/01  ห้องเครื่องกล - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
59  02-022/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  41.00 ตร.ม. 
60  02-023/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
61  02-024/00  ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
62  02-025/00  ห้องบริการ - 3 x 9 ม.  27.00 ตร.ม. 
63  02-026/00  ห้องปฏิบัติการโรคปลา - 9 x 12 ม.  108.00 ตร.ม. 
64  02-027/00  ห้องสัมมนา - 0 x 0 ม.  87.00 ตร.ม. 
65  02-028/00  ห้องเตรียมอุปกรณ์ - 3 x 4.5 ม.  13.50 ตร.ม. 
66  02-029/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
67  02-030/00  ห้องพักเจ้าหน้าที่ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
68  02-031/00  หน่วยปฏิบัติการทางวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
69  02-031/01  ห้องหัวหน้าหน่วย - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
70  02-031/02  ห้องพักนักวิจัย - 0 x 0 ม.  23.00 ตร.ม. 
71  02-031/03  ห้องเก็บของ - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
72  02-031/04  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว - 5 x 9 ม.  45.00 ตร.ม. 
73  02-032/00  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาการหลังเก็บเกี่ยว - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
74  02-033/00  ห้องซ่อมเครื่องมือ - 5 x 5 ม.  25.00 ตร.ม. 
75  02-034/00  ห้องปฏิบัติการรังสี - 0 x 0 ม.  42.75 ตร.ม. 
76  02-035/00  ห้องหัวหน้าหน่วย - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
77  02-035/01  ห้องหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
78  02-036/00  ห้องพักนักวิจัย - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
79  02-037/00  ห้องพักนักวิจัย - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
80  02-038/00  ห้องหัวหน้าหน่วย - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
81  02-038/01  ห้องหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
82  02-039/00  ห้องพักผู้เชี่ยวชาญ - 5.5 x 12 ม.  66.00 ตร.ม. 
83  02-040/00  ห้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
84  02-041/00  ห้องประชุม - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
85  02-042/00  ห้งประชุมเพื่อใช้บรรยายและอบรม - 5.5 x 8 ม.  44.00 ตร.ม. 
86  02-043/00  ห้องพักนักวิจัย - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
87  02-044/00  ห้องหัวหน้าหน่วย - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
88  02-044/01  ห้องหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการสรีระวิทยา - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
89  02-045/00  ห้องปฏิบัติการทางสรีระวิทยา - 0 x 0 ม.  64.00 ตร.ม. 
90  02-045/01  ห้องเลี้ยงพืช - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
91  02-045/02  ห้องเลี้ยงพืช - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
92  02-045/03  ห้องเลี้ยงพืช - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
93  02-046/00  ห้องเครื่องชั่ง - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
94  02-047/00  ห้องถ่ายแยกพืชและจุลินทรีย์ - 0 x 0 ม.  31.50 ตร.ม. 
95  02-047/01  ห้องปฏิบัติการเลี้ยงพืช - 0 x 0 ม.  47.75 ตร.ม. 
96  02-047/02  ห้องเย็น - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
97  02-048/00  ห้องทำความสะอาดและเก็บสารเคมี - 5 x 5.5 ม.  27.50 ตร.ม. 
98  02-049/00  ห้องเตรียมอาหารและเก็บสารเคมี - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
99  02-050/00  ห้องพักนักวิจัย - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
100  02-051/00  ห้องหัวหน้าหน่วย - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
101  02-051/01  ห้องหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการทางเซลและพันธุ์กรรม - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
102  02-052/00  ห้องเก็บของ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
103  02-053/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
104  02-054/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
105  02-055/00  ห้องไฟฟ้า - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
106  02-056/00  หน่วยผลิตและวินิจฉัยทางเซรุ่ม - 0 x 0 ม.  18.00 ตร.ม. 
107  02-056/01  ห้องพักนักวิจัย - 0 x 0 ม.  20.00 ตร.ม. 
108  02-056/02  ห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง - 5 x 8 ม.  40.00 ตร.ม. 
109  02-056/03  ห้องหัวหน้าหน่วย - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
110  02-056/04  ห้องปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  30.50 ตร.ม. 
111  02-056/05  ห้องเก็บ Centrifuge - 0 x 0 ม.  20.00 ตร.ม. 
112  02-057/00  ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา - 0 x 0 ม.  126.50 ตร.ม. 
113  02-058/00  ห้องเย็น - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
114  02-059/00  ห้องเย็น - 0 x 0 ม.  11.50 ตร.ม. 
115  02-060/00  ห้องปฏิบัติการทางเซลและพันธุกรรม - 0 x 0 ม.  37.00 ตร.ม. 
116  02-060/01  ห้องถ่ายภาพและวีดีโอเทปจากกล้องจุลทรรศน์ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
117  02-061/00  ห้องปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพและเซล - 9 x 10 ม.  90.00 ตร.ม. 
118  02-061/01  ห้องปฏิบัติการ - 3 x 9 ม.  27.00 ตร.ม. 
119  02-062/00  ห้องหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
120  02-063/00  ห้องพักนักวิจัย - 5 x 7 ม.  35.00 ตร.ม. 
121  02-064/00  ห้องเย็น - 2.5 x 3.5 ม.  8.75 ตร.ม. 
122  02-065/00  ส่วนเก็บ Growth Chamber - 0 x 0 ม.  44.50 ตร.ม. 
123  02-065/01  ห้องเก็บของ - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
124  02-066/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
125  02-067/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
126  02-068/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  41.00 ตร.ม. 
127  02-069/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  38.25 ตร.ม. 
128  02-070/00  ห้องเก็บตู้แช่เย็นขนาดใหญ่ - 4 x 9 ม.  36.00 ตร.ม. 
129  02-071/00  ห้องปฏิบัติการด้านสรีระวิทยา - 9 x 15 ม.  135.00 ตร.ม. 
130  02-072/00  ห้องบริการกลาง - 0 x 0 ม.  51.00 ตร.ม. 
131  02-073/00  ห้องประชาสัมพันธ์ - 0 x 0 ม.  21.50 ตร.ม. 
132  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  1,048.50 ตร.ม. 
133  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  99.00 ตร.ม. 
134  02-999/03  ลิฟท์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
135  03-001/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
136  03-002/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
137  03-003/00  ห้องเรียน 2.1 - 6.5 x 8 ม.  52.00 ตร.ม. 
138  03-004/00  ห้องเรียน 2.2 - 6.5 x 8 ม.  52.00 ตร.ม. 
139  03-005/00  ห้องเรียน 2.3 - 6.5 x 8 ม.  52.00 ตร.ม. 
140  03-006/00  ห้องเรียน 2.4 - 0 x 0 ม.  58.00 ตร.ม. 
141  03-007/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  25.00 ตร.ม. 
142  03-008/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  25.00 ตร.ม. 
143  03-009/00  ห้องไฟฟ้า - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
144  03-010/00  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพประมง - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
145  03-011/00  ห้องบริการสำหรับห้องปฏิบัติการ - 6 x 9 ม.  54.00 ตร.ม. 
146  03-012/00  ห้องปฏิบัติการชีววิทยาประมง - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
147  03-013/00  ห้องวิจัย - 5.5 x 12 ม.  66.00 ตร.ม. 
148  03-014/00  ห้องพักนักวิชาการ - 5.5 x 9 ม.  49.50 ตร.ม. 
149  03-015/00  ห้องบริการ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
150  03-015/01  ห้องเก็บของ - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
151  03-016/00  ห้องอ่านหนังสือ - 0 x 0 ม.  50.00 ตร.ม. 
152  03-017/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 5 x 5.5 ม.  27.50 ตร.ม. 
153  03-018/00  ห้องพักอาจารย์ - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
154  03-019/00  ห้องบริการ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
155  03-019/01  ห้องเครื่องกล - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
156  03-020/00  ห้องพักบัณฑิตศึกษา - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
157  03-021/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 5.5 ม.  13.75 ตร.ม. 
158  03-022/00  ห้องปฏิบัติการอาหารปลา - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
159  03-023/00  ห้องปฏิบัติการสำหรับห้องปฏิบัติการ - 6 x 9 ม.  54.00 ตร.ม. 
160  03-024/00  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
161  03-025/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  55.50 ตร.ม. 
162  03-026/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
163  03-027/00  ห้องรับตัวอย่าง - 0 x 0 ม.  30.00 ตร.ม. 
164  03-027/01  ห้องธุรการ - 0 x 0 ม.  37.00 ตร.ม. 
165  03-027/02  ห้องทดสอบความบริสุทธิ - 5 x 8 ม.  40.00 ตร.ม. 
166  03-027/03  ห้องเก็บของ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
167  03-027/04  ห้องทดสอบความแข็งแรง - 4 x 7 ม.  28.00 ตร.ม. 
168  03-027/05  ห้องทดสอบสุขภาพ - 5 x 7 ม.  35.00 ตร.ม. 
169  03-027/06  ห้องเก็บของ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
170  03-027/07  ห้องทดสอบความงอก - 0 x 0 ม.  33.00 ตร.ม. 
171  03-027/08  ห้องเพาะ - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
172  03-028/00  ห้องเรียน 1.1 - 5.5 x 8.5 ม.  46.75 ตร.ม. 
173  03-029/00  ห้องเตรียมอุปกรณ์ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
174  03-030/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
175  03-031/00  ห้องเรียน 1.1, 1.2 - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
176  03-032/00  ห้องเรียน 1.4 - 5.5 x 8 ม.  44.00 ตร.ม. 
177  03-033/00  ห้องเรียน 1.5 - 4.5 x 8 ม.  36.00 ตร.ม. 
178  03-034/00  ห้องเรียน 1.6 - 5 x 8 ม.  40.00 ตร.ม. 
179  03-035/00  ห้องเรียน 1.7 - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
180  03-036/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  28.00 ตร.ม. 
181  03-037/00  ห้องเรียน 1.9 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
182  03-038/00  ห้องเรียน 1.10 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
183  03-039/00  ห้องเรียน 1.11 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
184  03-040/00  ห้องทำงานศูนย์สารสนเทศและประกันคุณภาพการศึกษา แสดง 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
185  03-041/00  ห้องเตรียมอุปกรณ์ - 2 x 3.5 ม.  7.00 ตร.ม. 
186  03-042/00  ห้องเรียน 1.14 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
187  03-043/00  ห้องเรียน 1.15 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
188  03-044/00  ห้องเรียน 1.16 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
189  03-045/00  ห้องเรียน 1.17 - 5.5 x 7 ม.  38.50 ตร.ม. 
190  03-046/00  ห้องเตรียมอาหาร - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
191  03-047/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
192  03-048/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
193  03-049/00  ห้องไฟฟ้า - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
194  03-050/00  ห้องเก็บของ - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
195  03-051/00  ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด - 0 x 0 ม.  12.50 ตร.ม. 
196  03-052/00  ห้องเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
197  03-053/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
198  03-054/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  181.00 ตร.ม. 
199  03-055/00  ห้องเรียน 1.18 - 5 x 6.5 ม.  32.50 ตร.ม. 
200  03-056/00  ห้องเครื่องกล - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
201  03-057/00  ห้องเรียน 3.3 - 9 x 9 ม.  81.00 ตร.ม. 
202  03-058/00  ห้องเรียน 3.2 - 9 x 9 ม.  81.00 ตร.ม. 
203  03-059/00  ห้องเรียน 3.1 - 9 x 9 ม.  81.00 ตร.ม. 
204  03-060/00  ห้องบริการโสตทัศนูปกรณ์ - 0 x 0 ม.  49.00 ตร.ม. 
205  03-060/01  ห้องเก็บของ - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
206  03-061/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
207  03-062/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
208  03-064/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  38.25 ตร.ม. 
209  03-065/00  ห้องเรียน 4.2 - 9 x 13 ม.  117.00 ตร.ม. 
210  03-066/00  ห้องเตรียมอุปกรณ์ - 2 x 5 ม.  10.00 ตร.ม. 
211  03-066/01  ห้องเก็บของ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
212  03-067/00  ห้องเรียน 4.1 - 0 x 0 ม.  116.00 ตร.ม. 
213  03-068/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  122.75 ตร.ม. 
214  03-080/00  ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
215  03-081/00  ห้องประชุมมนู ศีติสาร 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
216  03-082/00  ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
217  03-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  860.25 ตร.ม. 
218  03-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  99.00 ตร.ม. 
219  03-999/03  ลิฟท์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
220  04-001/00  ห้องเรียน 5.2 - 10 x 17 ม.  170.00 ตร.ม. 
221  04-001/01  ห้องเก็บของ - 1 x 3.5 ม.  3.50 ตร.ม. 
222  04-002/00  ห้องเรียน 5.1 - 10 x 19 ม.  190.00 ตร.ม. 
223  04-003/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  25.00 ตร.ม. 
224  04-004/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  28.62 ตร.ม. 
225  04-005/00  ห้องไฟฟ้า - 1.5 x 2 ม.  3.00 ตร.ม. 
226  04-006/00  ห้องปฏิบัติการ - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
227  04-007/00  ห้องบริการห้องปฏิบัติการ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
228  04-008/00  ห้องพักบัณฑิตศึกษา - 0 x 0 ม.  64.00 ตร.ม. 
229  04-009/00  ห้องพักอาจารย์ - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
230  04-010/00  ห้องพักนักวิชาการ - 5.5 x 10 ม.  55.00 ตร.ม. 
231  04-011/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
232  04-012/00  ห้องบริการ - 3 x 3 ม.  9.00 ตร.ม. 
233  04-012/01  ห้องเครื่องกล - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
234  04-013/00  ห้องธุรการ เลขาฯภาค - 0 x 0 ม.  63.50 ตร.ม. 
235  04-013/01  ห้องรองหัวหน้า,หัวหน้าภาควิชา - 0 x 0 ม.  36.00 ตร.ม. 
236  04-014/00  ห้องสัมมนาเล็ก - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
237  04-015/00  ห้องบริการ - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
238  04-015/01  ห้องเครื่องกล - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
239  04-016/00  ห้องอ่านหนังสือ - 5.5 x 10 ม.  55.00 ตร.ม. 
240  04-017/00  ห้องเก็บของ - 0 x 0 ม.  20.75 ตร.ม. 
241  04-018/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
242  04-019/00  ห้องปฏิบัติการ 3 - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
243  04-020/00  ห้องบริการสำหรับห้องปฏิบัติการ - 4 x 10 ม.  40.00 ตร.ม. 
244  04-021/00  ห้องปฏิบัติการ 2 - 10 x 12 ม.  120.00 ตร.ม. 
245  04-022/00  ห้องสัมมนา - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
246  04-023/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
247  04-024/00  ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
248  04-024/01  ห้องเก็บของ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
249  04-025/00  ห้องเขียนแบบ - 10 x 20 ม.  200.00 ตร.ม. 
250  04-026/00  ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ - 5.5 x 8 ม.  44.00 ตร.ม. 
251  04-027/00  ห้องธุรการ - 5.5 x 6.5 ม.  35.75 ตร.ม. 
252  04-027/01  ห้องหัวหน้า - 3 x 5.5 ม.  16.50 ตร.ม. 
253  04-028/00  โถงทางเดิน - 2 x 5 ม.  10.00 ตร.ม. 
254  04-028/01  ห้องหัวหน้าฝ่ายปริญญาตรี - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
255  04-028/02  ห้องหัวหน้าฝ่ายปริญญาโท - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
256  04-028/03  ห้องเตรียมอาหาร - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
257  04-029/00  ห้องประชุม - 5 x 5.5 ม.  27.50 ตร.ม. 
258  04-030/00  ห้องทำงานนักศึกษาปริญญาโท-เอก - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
259  04-031/00  ห้องประชุม - 3 x 5.5 ม.  16.50 ตร.ม. 
260  04-032/00  ห้องน้ำชาย - 3 x 5.5 ม.  16.50 ตร.ม. 
261  04-033/00  ห้องน้ำหญิง - 4.5 x 5.5 ม.  24.75 ตร.ม. 
262  04-034/00  ห้องเก็บของ - 4.5 x 5.5 ม.  24.75 ตร.ม. 
263  04-035/00  ห้องประชุมเล็ก - 5.5 x 10 ม.  55.00 ตร.ม. 
264  04-036/00  ห้องบริการคอมพิวเตอร์ - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
265  04-037/00  ห้องทำงาน - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
266  04-038/00  ห้องจำหน่ายตำรา - 3 x 5.5 ม.  16.50 ตร.ม. 
267  04-039/00  ห้องจัดนิทรรศการ - 0 x 0 ม.  49.00 ตร.ม. 
268  04-040/00  ห้องสมุด/เนื้อที่สำหรับผู้อ่าน - 0 x 0 ม.  521.50 ตร.ม. 
269  04-041/00  ห้องสมุด/เนื้อที่สำหรับเก็บหนังสือทั่วไปและหนังสืออ้างอิง - 0 x 0 ม.  314.00 ตร.ม. 
270  04-042/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
271  04-043/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
272  04-044/00  ห้องไฟฟ้า - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
273  04-045/00  ห้องเก็บหนังสือและซ่อมหนังสือ - 0 x 0 ม.  76.00 ตร.ม. 
274  04-046/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
275  04-047/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
276  04-048/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x ม.  41.00 ตร.ม. 
277  04-049/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  38.25 ตร.ม. 
278  04-050/00  ห้องเก็บวารสารและจุลสาร - 10 x 20 ม.  200.00 ตร.ม. 
279  04-051/00  ห้องถ่ายเอกสาร - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
280  04-052/00  ห้องพักบุคลากร - 0 x 0 ม.  30.00 ตร.ม. 
281  04-053/00  ห้องถ่ายเอกสาร - 6 x 10 ม.  60.00 ตร.ม. 
282  04-054/00  ห้องบรรยาย/ฉายภาพ/ประชุม - 10 x 10 ม.  100.00 ตร.ม. 
283  04-055/00  ห้องปฏิบัติการภาษา - 6 x 8 ม.  48.00 ตร.ม. 
284  04-056/00  ห้องสื่อการสอน - 0 x 0 ม.  118.00 ตร.ม. 
285  04-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  793.00 ตร.ม. 
286  04-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  99.00 ตร.ม. 
287  04-999/03  ลิฟท์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
288  05-001/00  ห้องเตรียมอาหาร - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
289  05-002/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  14.00 ตร.ม. 
290  05-003/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  12.00 ตร.ม. 
291  05-004/00  ห้องเก็บข้อมูลพืชป่าและผลิตภัณฑ์ - 0 x 0 ม.  118.12 ตร.ม. 
292  05-005/00  ห้องเก็บตัวอย่างไม้ - x 0 ม.  118.12 ตร.ม. 
293  05-006/00  ห้องข้อมูลสัตว์ป่า - 0 x 0 ม.  120.37 ตร.ม. 
294  05-007/00  ห้องเครื่องกล - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
295  05-008/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  26.00 ตร.ม. 
296  05-009/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  30.00 ตร.ม. 
297  05-009/01  ห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด - 1.5 x 2.5 ม.  3.75 ตร.ม. 
298  05-010/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 2.5 ม.  6.25 ตร.ม. 
299  05-011/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
300  05-012/00  ห้องพักรวมบัณฑิตศึกษา - 0 x 0 ม.  256.00 ตร.ม. 
301  05-013/00  ห้องเก็บของ - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
302  05-014/00  ห้องสำรอง - 4 x 5 ม.  20.00 ตร.ม. 
303  05-015/00  ห้องพักอาจารย์ - 5.5 x 10 ม.  55.00 ตร.ม. 
304  05-016/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
305  05-017/00  ห้องอ่านหนังสือ - 5.5 x 8 ม.  44.00 ตร.ม. 
306  05-018/00  ห้องสัมมนาเล็ก - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
307  05-019/00  ห้องธุรการ/เลขานุการภาค - 0 x 0 ม.  65.50 ตร.ม. 
308  05-019/01  ห้องหัวหน้าภาควิชา - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
309  05-019/02  ห้องรองหัวหน้าภาควิชา - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
310  05-020/00  ห้องพักนักวิชาการ - 5.5 x 10 ม.  55.00 ตร.ม. 
311  05-021/00  ห้องพักบัณฑิตศึกษา - 5.5 x 10 ม.  55.00 ตร.ม. 
312  05-022/00  ห้องเก็บของ - 2 x 5.5 ม.  11.00 ตร.ม. 
313  05-023/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 5.5 x 6 ม.  33.00 ตร.ม. 
314  05-024/00  ห้องธุรการ/เลขาภาค - 0 x 0 ม.  62.75 ตร.ม. 
315  05-025/00  ห้องสัมมนาเล็ก - 4 x 5.5 ม.  22.00 ตร.ม. 
316  05-026/00  ห้องอ่านหนังสือ - 5.5 x 8 ม.  44.00 ตร.ม. 
317  05-027/00  ห้องพักนักวิชาการ - 5.5 x 12 ม.  66.00 ตร.ม. 
318  05-028/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
319  05-029/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
320  05-030/00  ห้องไฟฟ้า - 2 x 2 ม.  4.00 ตร.ม. 
321  05-031/00  ห้องเก็บของ - 2 x 6 ม.  12.00 ตร.ม. 
322  05-032/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  276.25 ตร.ม. 
323  05-033/00  ห้องเตรียมอาหาร - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
324  05-034/00  หอ้งปฏิบัติการทั่วไป - 0 x 0 ม.  117.75 ตร.ม. 
325  05-035/00  ห้องบริการห้องปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  59.25 ตร.ม. 
326  05-036/00  ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธ์พืช - 0 x 0 ม.  118.12 ตร.ม. 
327  05-037/00  ห้องปฏิบัติการเลี้ยงเนื้อเยื่อ - 0 x 0 ม.  70.87 ตร.ม. 
328  05-038/00  ห้องพักบัณฑิตศึกษา - x 0 ม.  50.87 ตร.ม. 
329  05-039/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
330  05-040/00  ห้องเก็บของ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
331  05-041/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  40.87 ตร.ม. 
332  05-042/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  44.87 ตร.ม. 
333  05-043/00  ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
334  05-044/00  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เคมี - 4 x 10 ม.  40.00 ตร.ม. 
335  05-045/00  ห้องสัมมนา - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
336  05-046/00  ห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยาป่าไม้และวนเกษตร - 10 x 10 ม.  100.00 ตร.ม. 
337  05-047/00  ห้องบริการห้องปฏิบัติการ - 4 x 10 ม.  40.00 ตร.ม. 
338  05-048/00  ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีป่าไม้ - 10 x 10 ม.  100.00 ตร.ม. 
339  05-049/00  ห้องสัมมนา - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
340  05-050/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  96.00 ตร.ม. 
341  05-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  620.75 ตร.ม. 
342  05-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  83.25 ตร.ม. 
343  05-999/03  ลิฟท์ - 2.5 x 3 ม.  7.50 ตร.ม. 
344  06-001/00  ห้องเก็บของ - 0 x 0 ม.  16.07 ตร.ม. 
345  06-002/00  ห้องเครื่องลิฟท์ - 0 x 0 ม.  53.14 ตร.ม. 
346  06-003/00  ห้องเก็บของ/เครื่องกล - 0 x 0 ม.  49.24 ตร.ม. 
347  06-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  93.14 ตร.ม. 
348  06-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  43.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th