หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08144
ชื่ออาคารอาคารภาควิชากีฎวิทยา(โรงเลี้ยงและเรือนปฏิบัติการแมลง)
ชื่อย่ออาคาร08141
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2537  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  9.64 ตร.ม. 
2  01-002/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  9.64 ตร.ม. 
3  01-003/00  ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา - 0 x 0 ม.  22.25 ตร.ม. 
4  01-004/00  ห้องพักเจ้าหน้าที่ - 0 x 0 ม.  30.25 ตร.ม. 
5  01-005/00  ห้องเลี้ยงแมลง - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
6  01-006/00  ห้องเลี้ยงแมลง - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
7  01-007/00  ห้องกีฏวิทยา - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
8  01-008/00  ห้องเลี้ยงแมลง - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
9  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - x ม.  62.50 ตร.ม. 
10  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  16.40 ตร.ม. 
11  02-001/00  ห้อง Lab Biological Control - 3.5 x 8 ม.  28.00 ตร.ม. 
12  02-002/00  ห้อง Lab - 6.5 x 8 ม.  52.00 ตร.ม. 
13  02-003/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  9.64 ตร.ม. 
14  02-004/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  9.64 ตร.ม. 
15  02-005/00  ห้องเก็บสารเคมี - 0 x 0 ม.  22.25 ตร.ม. 
16  02-006/00  ห้อง Lab แมลงศัตรูพืชเศรษฐกิจ - 0 x 0 ม.  16.25 ตร.ม. 
17  02-007/00  ห้องพักเจ้าหน้าที่ - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
18  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  39.50 ตร.ม. 
19  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  14.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th