หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08132
ชื่ออาคารอาคาร 1 (สัตวศาสตร์)
ชื่อย่ออาคาร08132
จำนวนชั้น3
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ18 ธันวาคม พ.ศ.2524  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล - 0 x 0 ม.  122.00 ตร.ม. 
2  01-001/01  ห้องปฏิบัติการ - 0 x 0 ม.  20.00 ตร.ม. 
3  01-001/02  ห้องเก็บเครื่องมือวิเคราะห์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
4  01-001/03  ห้องดูดควัน - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
5  01-001/04  ห้องเก็บสารเคมี - 0 x 0 ม.  20.00 ตร.ม. 
6  01-002/00  ห้องปฏิบัติการอาหารพืชและชีวเคมี - 0 x 0 ม.  150.00 ตร.ม. 
7  01-002/01  ห้องพักบัณฑิตศึกษา - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
8  01-002/02  ห้องพักบัณฑิตศึกษา - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
9  01-002/03  ห้องดูดควัน - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
10  01-002/04  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
11  01-002/05  ห้องเก็บเครื่องแก้ว - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
12  01-003/00  ห้องเรียน - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
13  01-004/00  ภาควิชาพืชสวน - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
14  01-004/01  ห้องพักอาจารย์ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
15  01-004/02  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
16  01-004/03  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  13.75 ตร.ม. 
17  01-004/04  ห้องพักอาจารย์ - 2.66 x 4 ม.  10.64 ตร.ม. 
18  01-004/05  ห้องพักอาจารย์ - 2.66 x 4 ม.  10.64 ตร.ม. 
19  01-004/06  ห้องพักอาจารย์ - 2.66 x 4 ม.  10.64 ตร.ม. 
20  01-005/00  ห้องรับรอง - 0 x 0 ม.  59.75 ตร.ม. 
21  01-005/01  ห้องเก็บของ/ปั๊มน้ำ - 1.5 x 4 ม.  6.00 ตร.ม. 
22  01-006/00  ห้องเครื่อง - 6 x 6 ม.  36.00 ตร.ม. 
23  01-007/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  11.50 ตร.ม. 
24  01-008/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  11.50 ตร.ม. 
25  01-009/00  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
26  01-010/00  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
27  01-011/00  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
28  01-012/00  ห้องปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว - 0 x 0 ม.  56.00 ตร.ม. 
29  01-012/01  ห้องปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
30  01-012/02  ห้องปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
31  01-012/03  ห้องปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
32  01-012/04  ห้องปฎิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
33  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  367.00 ตร.ม. 
34  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  32.50 ตร.ม. 
35  02-001/00  ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร - 0 x 0 ม.  108.00 ตร.ม. 
36  02-001/01  ห้องเก็บอุปกรณ์ - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
37  02-001/02  ห้องเครื่องชั่ง - 0 x 0 ม.  22.00 ตร.ม. 
38  02-001/03  ห้องดูดควัน - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
39  02-001/04  ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ - 0 x 0 ม.  36.00 ตร.ม. 
40  02-002/00  ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร - 0 x 0 ม.  150.00 ตร.ม. 
41  02-002/01  ห้องดูดควัน - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
42  02-002/02  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
43  02-002/03  ห้องเก็บสารเคมี - 4 x 4 ม.  16.00 ตร.ม. 
44  02-003/00  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
45  02-003/01  ห้องพักอาจารย์ - 8 x 8 ม.  64.00 ตร.ม. 
46  02-004/00  ห้องประชุมภาควิชา - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
47  02-005/00  สำนักงานภาควิชาสัตวบาล - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
48  02-005/01  ห้องเตรียมอาหาร - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
49  02-005/02  ห้องหัวหน้าภาควิชา - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
50  02-006/00  ห้องน้ำหญิง - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
51  02-007/00  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  11.00 ตร.ม. 
52  02-008/00  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 12 ม.  48.00 ตร.ม. 
53  02-008/01  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
54  02-008/02  ห้องพักอาจารย์ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
55  02-009/00  ห้องบรรยาย - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
56  02-010/00  ห้องบรรยาย - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
57  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  232.00 ตร.ม. 
58  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  32.50 ตร.ม. 
59  03-001/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  27.00 ตร.ม. 
60  03-002/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  23.00 ตร.ม. 
61  03-003/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  15.00 ตร.ม. 
62  03-004/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  21.00 ตร.ม. 
63  03-005/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 0 x 0 ม.  22.00 ตร.ม. 
64  03-006/00  ห้องคอมพิวเตอร์ - 0 x 0 ม.  29.00 ตร.ม. 
65  03-007/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  23.00 ตร.ม. 
66  03-008/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  23.00 ตร.ม. 
67  03-009/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  23.00 ตร.ม. 
68  03-010/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  21.00 ตร.ม. 
69  03-011/00  ห้องสมุด - 0 x 0 ม.  29.00 ตร.ม. 
70  03-012/00  ห้องประชุม2 - 0 x 0 ม.  42.00 ตร.ม. 
71  03-012/01  ห้องน้ำหญิง - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
72  03-012/02  ห้องน้ำชาย - 0 x 0 ม.  6.00 ตร.ม. 
73  03-013/00  ห้องสมุด - 8 x 12 ม.  96.00 ตร.ม. 
74  03-014/00  ห้องเรียน - 0 x 0 ม.  136.00 ตร.ม. 
75  03-015/00  โครงการไบโอก๊าซ - 4 x 6 ม.  24.00 ตร.ม. 
76  03-016/00  ห้องน้ำหญิง - 2.75 x 4 ม.  11.00 ตร.ม. 
77  03-017/00  ห้องน้ำชาย - 2.75 x 4 ม.  11.00 ตร.ม. 
78  03-018/00  ห้องเก็บของ - 2 x 4 ม.  8.00 ตร.ม. 
79  03-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  228.50 ตร.ม. 
80  03-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  32.50 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th