หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   อาคารสถานที่
ข้อมูลอาคาร

E-Office
ปฎิทินกิจกรรม
เว็บภาควิชา หน่วยงาน ศูนย์ฯ
Mission

  อาคารสถานที่คณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  แนะนำ  

ภาพห้อง

 ข้อมูลอาคาร
รหัสอาคาร08101
ชื่ออาคารอาคารคณะเกษตรศาสตร์
ชื่อย่ออาคาร08101
จำนวนชั้น2
ชนิดโครงสร้างคสล.
วันรับมอบ1 มกราคม พ.ศ.2511  
ขึ้นบน

 รายการห้อง
ลำดับ รหัสห้อง ชื่อห้อง ภาพ กว้าง x ยาว พื้นที่
1  01-001/00  ห้องหน่วยนิติการแลบริหารจัดการทรัพย์สิน - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
2  01-002/00  งานการเงิน การคลังและพัสดุ - 10 x 15 ม.  150.00 ตร.ม. 
3  01-004/00  งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
4  01-005/00  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
5  01-006/00  งานบริหารทั่วไป(หน่วยการเจ้าหน้าที่) - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
6  01-006/01  หน่วยสารบรรณ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
7  01-008/00  หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา - 0 x 0 ม.  75.25 ตร.ม. 
8  01-008/01  ห้องเลขานุการคณะ - 4.5 x 5.5 ม.  24.75 ตร.ม. 
9  01-009/00  สมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มช. - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
10  01-010/00  ห้องน้ำหญิง - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
11  01-011/00  ห้องน้ำชาย - 5 x 3.5 ม.  17.50 ตร.ม. 
12  01-012/00  หน่วยพิมพ์ - 2.5 x 4 ม.  10.00 ตร.ม. 
13  01-014/00  หน่วยพิมพ์ - 4 x 4.5 ม.  18.00 ตร.ม. 
14  01-015/00  ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
15  01-016/00  ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา - 3.5 x 4 ม.  14.00 ตร.ม. 
16  01-017/00  ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายไร่ฝึก - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
17  01-018/00  ห้องคณบดี - 0 x 0 ม.  25.25 ตร.ม. 
18  01-018/01  ห้องน้ำ - 1.5 x 1.5 ม.  2.25 ตร.ม. 
19  01-019/00  ห้องประชุม - 5.58 x 7 ม.  39.06 ตร.ม. 
20  01-020/00  ห้องเก็บของ - 2 x 14 ม.  28.00 ตร.ม. 
21  01-021/00  ห้องหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - 11 x 14 ม.  154.00 ตร.ม. 
22  01-021/01  ห้องหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - 4.5 x 4.8 ม.  21.60 ตร.ม. 
23  01-021/02  ห้องพักรอ - 4.5 x 4.8 ม.  21.60 ตร.ม. 
24  01-022/00  ห้องงานบริการการศึกษา - 11.5 x 12 ม.  138.00 ตร.ม. 
25  01-023/00  ทางเดิน - 4.5 x 9 ม.  40.50 ตร.ม. 
26  01-024/00  ห้องเก็บของ - 2 x 10 ม.  20.00 ตร.ม. 
27  01-024/01  ห้องเก็บของ - 2 x 5 ม.  10.00 ตร.ม. 
28  01-025/00  ห้องประชุม - 0 x 0 ม.  218.00 ตร.ม. 
29  01-025/01  ห้องฉาย - 3 x 4 ม.  12.00 ตร.ม. 
30  01-026/00  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ - 4 x 8 ม.  32.00 ตร.ม. 
31  01-030/00  ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
32  01-031/00  ห้องรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมพัฒนาสังคม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และกิจการพิเศษ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
33  01-032/00  ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
34  01-033/00  ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
35  01-034/00  ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
36  01-035/00  ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และวิชาการ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
37  01-036/00  ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
38  01-037/00  ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
39  01-038/00  ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ 0 x 0 ม.  .00 ตร.ม. 
40  01-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  1,868.25 ตร.ม. 
41  01-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  292.00 ตร.ม. 
42  02-001/00  ห้องปฏิบัติการ - 4 x 10 ม.  40.00 ตร.ม. 
43  02-002/00  ห้องปฏิบัติการ - 10 x 11 ม.  110.00 ตร.ม. 
44  02-002/01  ห้องเตรียมปฏิบัติการ - 2 x 7 ม.  14.00 ตร.ม. 
45  02-002/02  ห้องน้ำ - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
46  02-003/00  ห้องปฏฺิบัติการ - 8 x 10 ม.  80.00 ตร.ม. 
47  02-004/00  ห้องพักเจ้าหน้าที่ - 0 x 0 ม.  42.00 ตร.ม. 
48  02-004/01  ห้องพักเจ้าหน้าที่ - 4 x 7 ม.  28.00 ตร.ม. 
49  02-005/00  พิพิธภัณฑ์แมลง - 10 x 11 ม.  110.00 ตร.ม. 
50  02-006/00  ห้องปฏิบัติการเชื้อรา - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
51  02-007/00  ห้องเก็บของ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
52  02-008/00  ห้องน้ำชาย - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
53  02-009/00  ห้องน้ำหญิง - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
54  02-010/00  ห้องปฏิบัติการโรคพืชอนูชีววิทยา - 2.5 x 3.5 ม.  8.75 ตร.ม. 
55  02-011/00  ห้องปฏิบัติการโรคพืชอนูชีววิทยา - 3.5 x 4.5 ม.  15.75 ตร.ม. 
56  02-012/00  ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช - 3.5 x 7 ม.  24.50 ตร.ม. 
57  02-013/00  ห้องปฎิบัติการโรคพืชแบคทีเรีย พืช ผลไม้ - 3 x 7 ม.  21.00 ตร.ม. 
58  02-014/00  ห้องปฎิบัติการโรคพืชแบคทีเรีย พืช ผลไม้ - 5 x 7 ม.  35.00 ตร.ม. 
59  02-015/00  ห้องปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากแบคที่เรีย - 5 x 7 ม.  35.00 ตร.ม. 
60  02-016/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  19.25 ตร.ม. 
61  02-016/01  ห้องพักอาจารย์ - 1.5 x 2.5 ม.  3.75 ตร.ม. 
62  02-016/02  ห้องพักอาจารย์ - 2.5 x 2.5 ม.  6.25 ตร.ม. 
63  02-016/03  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  5.75 ตร.ม. 
64  02-017/00  ศูนย์บริการตรวจสอบโรคพืช - 5 x 7 ม.  35.00 ตร.ม. 
65  02-018/00  ห้องปฏิบัติการโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัส - 0 x 0 ม.  52.50 ตร.ม. 
66  02-018/01  ห้องแอร์ - 3.5 x 5 ม.  17.50 ตร.ม. 
67  02-019/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  38.20 ตร.ม. 
68  02-019/01  ห้องพักอาจารย์ - 4.8 x 5 ม.  24.00 ตร.ม. 
69  02-019/02  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  29.00 ตร.ม. 
70  02-019/03  ห้องน้ำชาย - 2 x 2.5 ม.  5.00 ตร.ม. 
71  02-019/04  ห้องน้ำหญิง - 2 x 7 ม.  14.00 ตร.ม. 
72  02-019/05  ห้องพักอาจารย์ - 4.8 x 7 ม.  33.60 ตร.ม. 
73  02-019/06  ทางเดินระหว่างตึก - 4.8 x 7 ม.  33.60 ตร.ม. 
74  02-019/07  ห้องชมรมนักศึกษากีฏวิทยา - 7 x 9 ม.  63.00 ตร.ม. 
75  02-019/08  ห้องสมุดภาควิชกีฏวิทยา - 5 x 6 ม.  30.00 ตร.ม. 
76  02-020/00  ห้องสมุดภาควิชากีฏวิทยา - 10 x 10 ม.  100.00 ตร.ม. 
77  02-020/01  ห้องประชุม - 4 x 10 ม.  40.00 ตร.ม. 
78  02-021/00  ห้องธุรการ/ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  387.70 ตร.ม. 
79  02-021/01  ห้องพักอาจารย์ - 6.5 x 9.6 ม.  62.40 ตร.ม. 
80  02-022/00  ห้องน้ำ - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
81  02-023/00  ห้องน้ำชาย - 4 x 4.8 ม.  19.20 ตร.ม. 
82  02-024/00  ห้องน้ำหญิง - 4 x 4.8 ม.  19.20 ตร.ม. 
83  02-026/00  ห้องพักอาจารย์ - 0 x 0 ม.  54.00 ตร.ม. 
84  02-026/01  ห้องพักอาจารย์ - 2 x 3 ม.  6.00 ตร.ม. 
85  02-027/00  ห้องวิจัยโรคแมลงลำไย - 9 x 10 ม.  90.00 ตร.ม. 
86  02-028/00  ห้องเลี้ยงแมลง - 6 x 10 ม.  60.00 ตร.ม. 
87  02-029/00  ห้องเรียน - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
88  02-030/00  ห้องปฏิบัติการ - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
89  02-031/00  ห้องปฏิบัติการวิจัยผึ้งผสมเกสรและแมลง - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
90  02-032/00  หน่วยวิจัยผึ้ง - 5 x 10 ม.  50.00 ตร.ม. 
91  02-999/01  โถงและทางเดินร่วม - 0 x 0 ม.  1,270.00 ตร.ม. 
92  02-999/02  บันได - 0 x 0 ม.  80.00 ตร.ม. 
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th