หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บริการวิชาการ
แสดงโครงการบริการวิชาการ
แสดงกลุ่มโครงการบริการวิชาการ


  บริการวิชาการ หน้าแรก  ค้นหา  

บริการวิชาการ

แสดงตาม:             

กีฏวิทยา
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของชันโรงในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง นินาท บัววังโป่ง มูลนิธิโครงการหลวง 1,376,000
รวม 1,376,000 บาท
พืชสวน
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การประเมินคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลพลับที่ผ่านการขจัดความฝาดด้วยสภาพสุญญากาศและการรมด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ร่วมกับสภาพสุญญากาศโดยเทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 100,000
2 การเปรียบเทียบอายุการเก็บรักษาและคุณภาพทางกายภาพ-เคมี หลังการเก็บเกี่ยวของสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 80 และ 88 (ปีงบประมาณ 2560) ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 150,000
3 การยืดอายุการวางจำหน่ายผลมะเดือฝรั่งโดยการควบคุมบรรยากาศ ปีงปบระมาณ 2560 ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 96,000
4 โครงการการพัฒนาไม้ดอกเศรษฐกิจ (กล้วยไม้) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (2560) ณัฐา โพธาภรณ์ งบประมาณแผ่นดิน 500,000
5 โครงการคืนสมุนไพรไทยสู่ไพรพฤกษ์ (2560) ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบประมาณแผ่นดิน 50,000
6 ตรวจประเมินสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 4,845,000
7 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ ศิวาพร ธรรมดี งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 9,994,100
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย ปีงบประมาณ 2560 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 311,000
9 เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,500,000
10 ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน จุฑามาส คุ้มชัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 5,000,000
11 ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 3,000,000
12 สร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 34,948,000
13 อบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,000,000
รวม 63,494,100 บาท
โรคพืช
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่าปลอดเชื้อไวรัสด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอด ปีงบประมาณ 2560 เกวลิน คุณาศักดากุล มูลนิธิโครงการหลวง 358,300
2 การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู เกวลิน คุณาศักดากุล งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 15,899,900
3 จัดทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกวลิน คุณาศักดากุล งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 19,855,000
รวม 36,113,200 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การทำอาหารผสมครบส่วน (Total mixed ration : TMR) สำหรับเกษตรกรรายย่อย เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ งบประมาณแผ่นดิน 50,000
2 จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขระบบสืบพันธุ์ให้กับโคนม ทศพล มูลมณี งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 4,560,400
3 จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทฤษฎี คำหล่อ งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 36,528,500
4 ผลิตน้ำเชื้อคัดเพศสัดส่วนเพศเมีย 70% ให้บริการแก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรรายย่อย กรวรรณ ศรีงาม งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 22,291,000
รวม 63,429,900 บาท
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของศัตรูธรรมชาติเพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชในข้าวไร่บนที่สูง นิธิ ไทยสันทัด งบประมาณแผ่นดิน 50,000
2 การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ป่าโดยใช้ระบบการผลิตกาแฟอาราบิก้าในรูปแบบเกษตรป่าไม้เป็นระบบนำร่องเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูง (2560) ถาวร สุภาวงศ์ งบประมาณแผ่นดิน 50,000
3 การรคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าในพื้นที่ส่งส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง ลักษณะประจำพันธุ์ และการจัดทำแปลงรวมพันธุ์ ปี 2560 (ภายใต้ชุดโครงการ โครงการิวจัยเพื่อการคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟอราบิก้าคุณภาพยอดเยี่ยมในพื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาของโครงการหลวง) ชวลิต กอสัมพันธ์ มูลนิธิโครงการหลวง 180,000
4 โครงการการจัดการความหลากหลายของพืชในระบบการปลูกกาแฟอราบิก้าและการใช้ประโยชน์ ประเสริฐ คำออน งบประมาณแผ่นดิน 50,000
5 โครงการการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของพืชในระบบการเกษตรบนพื้นที่สูงเพื่อความมั่นคงของระบบการผลิตอาหารและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชพันธุ์พื้นเมืองในระดับท้องถิ่น วราพงษ์ บุญมา งบประมาณแผ่นดิน 50,000
6 โครงการความหลากหลายของพืชท้องถิ่นบนพื้นที่สูง การเพิ่มมูลค่าและการอนุรักษ์ ชวลิต กอสัมพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 50,000
7 โครงการปลูกป่าเศรษฐกิจพิชิตหมอกควันพื้นที่ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ เงินรายได้สำนักบริการวิชาการ มช. 302,400
8 โครงการศึกษาและอนุรักษ์นกตั้งล้อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชวลิต กอสัมพันธ์ งบประมาณแผ่นดิน 50,000
9 โครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูง บ้านมูเซอ หมู่ 5 ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ชวลิต กอสัมพันธ์ เงินรายได้สำนักบริการวิชาการ มช. 461,400
รวม 1,243,800 บาท
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการสำรวจความหลากหลายของสมุนไพรที่จำหน่ายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วลัยพร มูลพุ่มสาย งบประมาณแผ่นดิน 50,000
2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub เยาวลักษณ์ จันทร์บาง งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 95,138,700
รวม 95,188,700 บาท
สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การใช้ประโยชน์จากชีวมวลข้าวโพดแทนการเผาทิ้งซึ่งก่อให้เกิดปัญหามลพิษหมอกควัน สมศักดิ์ จีรัตน์ งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2,200,000
2 โครงการความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ทางเกษตรของพืชตระกูลถั่วในพื้นที่ภาคเหนือ ชินวร พิริยพงศ์พิทักษ์ งบประมาณแผ่นดิน 50,000
รวม 2,250,000 บาท
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของงาขี้ม้อนบนพื้นที่สูง สิทธิชัย ลอดแก้ว งบประมาณแผ่นดิน 50,000
2 การพัฒนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการผลิตพืชปลอดสารพิษเขตชานเมือง ฐากูร ปัญญาใส งบประมาณแผ่นดิน 50,000
3 ระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษแบบผสมผสานที่เหมาะสมกับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กุศล ทองงาม งบประมาณแผ่นดิน 50,000
รวม 150,000 บาท
ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมือง นริศ ยิ้มแย้ม งบประมาณแผ่นดิน 50,000
2 การฝึกอบรมและพัฒนาวิชาการเกษตรที่สูงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนที่สูง (2560) ถาวร อ่อนประไพ งบประมาณแผ่นดิน 335,000
3 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองไทย (2560) นริศ ยิ้มแย้ม งบประมาณแผ่นดิน 300,000
รวม 685,000 บาท
รวมทั้งหมด 40 โครงการ, เป็นเงิน 263,930,700 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/atsc/view_research.asp?BudType=&Budyear=2560&Budtype_id=0&Dep_id=0000
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th