หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บริการวิชาการ
แสดงโครงการบริการวิชาการ
แสดงกลุ่มโครงการบริการวิชาการ


  บริการวิชาการ หน้าแรก  ค้นหา  

บริการวิชาการ

แสดงตาม:             

พืชสวน
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การประเมินดัชนีเก็บเกี่ยวและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลอะโวกาโดด้วยเทคนิคเนียร์อินฟาเรดสเปกโทรสโกปี ดนัย บุณยเกียรติ มูลนิธิโครงการหลวง 250,000
2 ตรวจประเมินสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตร ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1,603,255
3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปลอดภัยและอินทรีย์ ศิวาพร ธรรมดี งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 3,307,139
4 ปัจจัยที่มีผลต่อการออกดอกของไฮเดรนเยีย ปีงบประมาณ 2561 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 299,000
5 เพิ่มความตระหนักด้านสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของผู้บริโภค ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 827,273
6 ส่งเสริมการผลิตผักไมโครกรีน จุฑามาส คุ้มชัย งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1,654,545
7 ส่งเสริมตลาดเกษตรสุขภาพดีวิถีล้านนา ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 992,727
8 สร้างห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและคุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหาร ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 11,564,611
9 อบรมพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ตรวจ GAP ตามมาตรฐาน มกอช. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 661,818
รวม 21,160,368 บาท
โรคพืช
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู เกวลิน คุณาศักดากุล งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 5,261,421
2 จัดทำระบบรับรองและตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกวลิน คุณาศักดากุล งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 6,570,200
รวม 11,831,621 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 จัดตั้งหน่วยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการแก้ไขระบบสืบพันธุ์ให้กับโคนม ทศพล มูลมณี งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 1,693,863
2 จัดตั้งห้องปฏิบัติการหน่วยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของน้ำนมแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ทฤษฎี คำหล่อ งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 12,087,613
3 ผลิตน้ำเชื้อคัดเพศสัดส่วนเพศเมีย 70% ให้บริการแก่สหกรณ์โคนมและเกษตรกรรายย่อย กรวรรณ ศรีงาม งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 7,376,295
รวม 21,157,770 บาท
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 Lanna Thai Coffee Hub เยาวลักษณ์ จันทร์บาง งบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 47,826,482
รวม 47,826,482 บาท
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล -
2 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ สุรพล เศรษฐบุตร -
รวม บาท
รวมทั้งหมด 17 โครงการ, เป็นเงิน 101,976,241 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/atsc/view_research.asp?BudType=&Budyear=2561&Budtype_id=0&Dep_id=0000
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th