หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บริการวิชาการ
แสดงโครงการบริการวิชาการ
แสดงกลุ่มโครงการบริการวิชาการ


  บริการวิชาการ หน้าแรก  ค้นหา  

บริการวิชาการ

แสดงตาม:             

กีฏวิทยา
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน เรื่อง ผึ้งชันโรง จิราพร กุลสาริน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 300,000
รวม 300,000 บาท
พืชไร่
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการผลิตข้าว และพัฒนาพันธุ์ข้าว ปณิตา บุญสิทธิ์ เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ 20,000
รวม 20,000 บาท
พืชสวน
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การปรับปรุงพันธุ์ลิลี ปีที่ 1 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 209,000
2 การปรับปรุงพันธุ์ไฮเดรนเยีย ปีที่ 1 ณัฐา โพธาภรณ์ มูลนิธิโครงการหลวง 261,000
รวม 470,000 บาท
สัตวศาสตร์
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ไก่กระดูกดำขนสีขาวมูลนิธิโครงการหลวง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มูลนิธิโครงการหลวง 370,000
2 การใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหมักเป็นอาหารสัตว์ปีกและสุกรบนพื้นที่สูง สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ มูลนิธิโครงการหลวง 310,000
รวม 680,000 บาท
สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน งบประมาณ
1 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สุรพล เศรษฐบุตร -
รวม บาท
รวมทั้งหมด 7 โครงการ, เป็นเงิน 1,470,000 บาท
 
การอ้างอิงหน้านี้   http://mis.agri.cmu.ac.th/atsc/view_research.asp?BudType=&Budyear=2562&Budtype_id=0&Dep_id=0000
ขึ้นบน

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th