หมายเหตุ : = อยู่ระหว่างดำเนินการ = ได้รับการอนุมัติแล้ว (สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางนี้)

ตารางการใช้บริการประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
ห้องประชุม
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
นอกเวลาราชการ
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร                                  
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์                                  
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์                                  
ห้องประชุมมนู ศีติสาร                                  
ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์                                  


:: รายละเอียดการใช้บริการห้องประชุมประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
::

สถานะ :   = อยู่ระหว่างดำเนินการ = อนุมัติ   = ยกเลิกการใช้บริการ
ลำดับ
ห้องประชุม
เวลาที่ขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียด
สถานะ
1
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
08:30-16:30 น.
คุณรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
(งานบริหารทั่วไป)
เรื่องที่ประชุม : ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 1 คน
กาแฟ :
อาหารว่าง/เบรก :
อาหาร :
LCD :
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
เครื่องขยายเสียง :
ไมค์ลอย :
2
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
11:00-12:30 น.
คุณอาทิตย์ กันจินะ
(สาขาวิชาพืชสวน)

เรื่องที่ประชุม : เรียนวิชา 400211
จำนวนผู้เข้าประชุม : 250 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
3
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
13:00-14:30 น.
คุณอาทิตย์ กันจินะ
(สาขาวิชาพืชสวน)

เรื่องที่ประชุม : เรียนกระบวนวิชา 363210
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
4
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
14:30-16:00 น.
คุณวรากรณ์ ใจยา
(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

เรื่องที่ประชุม : ใช้สอนกระบวนวิชา 356100
จำนวนผู้เข้าประชุม : 320 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666