หมายเหตุ : = อยู่ระหว่างดำเนินการ = ได้รับการอนุมัติแล้ว (สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางนี้)

ตารางการใช้บริการประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุม
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
นอกเวลาราชการ
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร                                 16:00-17:30 น.
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์                                  
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์                                  
ห้องประชุมมนู ศีติสาร                                  
ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์                                  


:: รายละเอียดการใช้บริการห้องประชุมประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
::

สถานะ :   = อยู่ระหว่างดำเนินการ = อนุมัติ   = ยกเลิกการใช้บริการ
ลำดับ
ห้องประชุม
เวลาที่ขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียด
สถานะ
1
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
08:00-09:00 น.
คุณอาทิตย์ กันจินะ
(สาขาวิชาพืชสวน)

เรื่องที่ประชุม : เรียนกระบวนวิชา 361210
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
2
ห้องประชุมมนู ศีติสาร
09:00-11:00 น.
คุณธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
(งานบริหารทั่วไป)

เรื่องที่ประชุม : ประชุมงานบริหาร
จำนวนผู้เข้าประชุม : 8 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ไม่มี
เครื่องขยายเสียง
ไม่มี :
ไมค์ลอย :
ไม่มี
3
ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์
10:00-11:30 น.
คุณชนิกานต์ นุตรวงษ์
(ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)

เรื่องที่ประชุม : สัมภาษณ์งานเจ้าหน้าที่โครงการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ไม่มี
เครื่องขยายเสียง
ไม่มี :
ไมค์ลอย :
ไม่มี
4
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
12:30-17:00 น.
คุณอัญชลี นากา
(งานบริหารทั่วไป)

เรื่องที่ประชุม : บรรยายเรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 50 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
5
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
12:30-17:00 น.
คุณอัญชลี นากา
(งานบริหารทั่วไป)

เรื่องที่ประชุม : บรรยายเรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 60 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
6
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
16:00-17:30 น.
คุณวรากรณ์ ใจยา
(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

เรื่องที่ประชุม : ใช้สอนกระบวนวิชา 356102
จำนวนผู้เข้าประชุม : 350 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666