หมายเหตุ : = อยู่ระหว่างดำเนินการ = ได้รับการอนุมัติแล้ว (สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางนี้)

ตารางการใช้บริการประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ห้องประชุม
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
นอกเวลาราชการ
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร                                  
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์                                  
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์                                  
ห้องประชุมมนู ศีติสาร                                  
ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์                                  


:: รายละเอียดการใช้บริการห้องประชุมประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
::

สถานะ :   = อยู่ระหว่างดำเนินการ = อนุมัติ   = ยกเลิกการใช้บริการ
ลำดับ
ห้องประชุม
เวลาที่ขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียด
สถานะ
1
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
09:00-15:30 น.
คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
(งานบริหารทั่วไป)

เรื่องที่ประชุม : ประชุมกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2563
จำนวนผู้เข้าประชุม : 23 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
2
ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์
09:00-12:00 น.
คุณธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
(งานบริหารทั่วไป)

เรื่องที่ประชุม : สอบข้อเขียน พนักงานปฏิบัติงาน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 2 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ไม่มี
เครื่องขยายเสียง
ไม่มี :
ไมค์ลอย :
ไม่มี
3
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
09:00-12:00 น.
คุณเจนจิรา ใจตาบุตร
(งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

เรื่องที่ประชุม : โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา
จำนวนผู้เข้าประชุม : 200 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
4
ห้องประชุมมนู ศีติสาร
09:00-15:00 น.
คุณวรากรณ์ ใจยา
(สาขาวิชาสัตวศาสตร์)

เรื่องที่ประชุม : กิจกรรมสัมภาษณ์งาน จากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
จำนวนผู้เข้าประชุม : 20 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
5
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
09:30-12:30 น.
คุณอาทิตย์ กันจินะ
(สาขาวิชาพืชสวน)

เรื่องที่ประชุม : กระบวนวิชา 359202
จำนวนผู้เข้าประชุม : 400 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
6
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
12:30-17:00 น.
คุณธีรนุช ภัทรกุล
(งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)

เรื่องที่ประชุม : ฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1
จำนวนผู้เข้าประชุม : 250 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
7
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
13:00-14:00 น.
คุณลภัสรดา ตุ้ยแพร่
(สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)

เรื่องที่ประชุม : บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสืบค้นเอกสารเพื่อการทำวิจัยและการสัมมนา” โดยมี อ.วิริยาภรณ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน
จำนวนผู้เข้าประชุม : 70 คน
กาแฟ : ไม่ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : ไม่มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
เครื่องขยายเสียง
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง) :
ไมค์ลอย :
ต้องการ (อุปกรณ์ว่าง)
Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666