หมายเหตุ : = อยู่ระหว่างดำเนินการ = ได้รับการอนุมัติแล้ว (สำหรับรายการที่ไม่ได้รับการอนุมัติจะไม่ปรากฏในตารางนี้)

ตารางการใช้บริการประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
ห้องประชุม
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
นอกเวลาราชการ
ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร                                  
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์                                 07:00-18:00 น.
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์                                  
ห้องประชุมมนู ศีติสาร                                  
ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์                                  


:: รายละเอียดการใช้บริการห้องประชุมประจำวันที่ 20 มีนาคม 2562
::

สถานะ :   = อยู่ระหว่างดำเนินการ = อนุมัติ   = ยกเลิกการใช้บริการ
ลำดับ
ห้องประชุม
เวลาที่ขอใช้บริการ
ผู้ขอใช้บริการ
รายละเอียด
สถานะ
1
ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์
07:00-18:00 น.
คุณชนิกานต์ นุตรวงษ์
(ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
เรื่องที่ประชุม : กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร Aggie summer camp ตอน smart farmer kids
จำนวนผู้เข้าประชุม : 100 คน
กาแฟ :
อาหารว่าง/เบรก :
อาหาร :
LCD :
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
เครื่องขยายเสียง :
ไมค์ลอย :
2
ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
09:00-16:00 น.
คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
(งานบริหารทั่วไป)

เรื่องที่ประชุม : ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ
จำนวนผู้เข้าประชุม : 24 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ไม่มี
เครื่องขยายเสียง
ไม่มี :
ไมค์ลอย :
ไม่มี
3
ห้องประชุมมนู ศีติสาร
14:30-16:30 น.
คุณลาลิตยา นุ่มมีศรี
(งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)

เรื่องที่ประชุม : ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรและผู้ฝากขายสินค้าเกษตร ในระบบ AGtrace
จำนวนผู้เข้าประชุม : 10 คน
กาแฟ : ต้องการ
อาหารว่าง/เบรก : มี
อาหาร : ไม่มี
LCD :
ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ :
ไม่มี
เครื่องขยายเสียง
ไม่มี :
ไมค์ลอย :
ไม่มี
Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666