:: Main Page ::        
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุม
  1. ตรวจสอบตารางการใช้บริการห้องประชุม เพื่อดูวัน-เวลา ที่สามารถจองและใช้บริการได้
  2. เข้าระบบเพื่อกรอกแบบฟอร์มขอใช้บริการห้องประชุม โดยระบุวัน-เวลาที่ได้ตรวจสอบมาแล้ว และต้องขอใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  3. ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยืนยันการส่งข้อมูลผ่านระบบไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ
  4. รอผลการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่
  5. เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติการขอใช้บริการของท่าน
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ต้องการใช้ห้องประชุม กรุณาติดต่อหน่วยกิจการนักศึกษา
:: เข้าสู่ระบบเพื่อขอใช้บริการห้องประชุม ::

  Username :

  Password :

 
 


Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666