หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
17 กุมภาพันธ์ 2563
08:30-13:00 น.
สำนักบริการวิชาการ มช.
(ในจังหวัด)
10
คุณศิริขวัญ ใจสม
(งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 2
  17 กุมภาพันธ์ 2563
  08:30-16:30 น.
  ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หางดง
  (ในจังหวัด)
  10
  คุณสังเวียน วัดนางรอง
  (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 3
  17-21 กุมภาพันธ์ 2563
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 4
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  13:00-16:00 น.
  อาคารยุทธศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณนารินทร์ วงค์มูล
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 5
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  07:00-16:30 น.
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  11
  คุณวัลภา วรายุ
  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 6
  18 กุมภาพันธ์ 2563
  09:00-13:30 น.
  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 7
  19 กุมภาพันธ์ 2563
  08:00-16:30 น.
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  (ต่างจังหวัด)
  5
  คุณพรรณทวี ขันธสีมา
  (สาขาวิชากีฎวิทยา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  19 กุมภาพันธ์ 2563
  08:30-16:00 น.
  สำนักบริการวิชาการ มช. UNISERV
  (ในจังหวัด)
  10
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 9
  20 กุมภาพันธ์ 2563
  08:30-13:30 น.
  ห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  14
  คุณเกศินี เกตุพยัคฆ์
  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 10
  20 กุมภาพันธ์ 2563
  13:30-16:30 น.
  บริษัท เอิร์ทสเคป จำกัด สวนผัก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  32
  คุณอาทิตย์ กันจินะ
  (สาขาวิชาพืชสวน)
 • รถโดยสารมิตซูบิชิ
  (40-0283) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666