หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
1-10 เมษายน 2563
09:30-15:30 น.
คณะ/กองอาคาร/ไร่แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
(ในจังหวัด)
2
คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
(งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 2
  4 เมษายน 2563
  06:00-19:00 น.
  ณ สวนมะยงชิด จังหวัดสุโขทัย
  (ต่างจังหวัด)
  41
  คุณศิวาพร แสงศิริ
  (สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 3
  7 เมษายน 2563
  09:00-11:00 น.
  ตลาดคำเที่ยง
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณเจษฎากรณ์ โสภาวรรณ์
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 4
  7-10 เมษายน 2563
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 5
  9 เมษายน 2563
  13:00-16:00 น.
  ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช อ.หางดง
  (ในจังหวัด)
  44
  คุณพรรณทวี ขันธสีมา
  (สาขาวิชากีฎวิทยา)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 6
  13-17 เมษายน 2563
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 7
  13-17 เมษายน 2563
  09:30-15:30 น.
  คณะ/กองอาคาร/ไร่แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 8
  18 เมษายน 2563
  09:00-13:30 น.
  ฟาร์มโคเนื้อแม่ริม บริษัท นอร์ทเทิร์นฟาร์ม โปรดักส์ จำกัด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  45
  คุณวรากรณ์ ใจยา
  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
  9
  20-24 เมษายน 2563
  13:30-15:00 น.
  ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 10
  20-24 เมษายน 2563
  09:30-16:30 น.
  คณะ/กองอาคาร/ไร่แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666