หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
20-24 มกราคม 2563
13:30-15:00 น.
ธ.ไทยพาณิชย์, ออมสิน, กรุงไทย, กองคลัง
(ในจังหวัด)
2
คุณกัลยา ตียาคม
(งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 2
  20-26 มกราคม 2563
  08:30-16:30 น.
  พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /คณะ/ ไร่แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 3
  21 มกราคม 2563
  08:30-17:30 น.
  Green Nimman - สวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม
  (ในจังหวัด)
  27
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 4
  21 มกราคม 2563
  13:30-16:00 น.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 5
  21 มกราคม 2563
  10:00-11:30 น.
  สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณอลิษา ผาเมืองปัก
  (ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 6
  21 มกราคม 2563
  13:00-16:30 น.
  ณ สถานวิจัยและทดลอง เอกะ อะโกร จำกัด แม่แตง เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  5
  คุณอาทิตย์ กันจินะ
  (สาขาวิชาพืชสวน)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 7
  22 มกราคม 2563
  08:30-10:30 น.
  Green Nimman - สนามบิน
  (ในจังหวัด)
  27
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 8
  22 มกราคม 2563
  08:00-12:30 น.
  บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
  (ในจังหวัด)
  32
  คุณวรากรณ์ ใจยา
  (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 9
  22 มกราคม 2563
  08:30-16:30 น.
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  15
  คุณวรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
  (สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ)
 • รถแลนด์โตโยต้า
  (ย-2814)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 10
  22 มกราคม 2563
  08:00-16:30 น.
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
  (ในจังหวัด)
  5
  คุณพรรณทวี ขันธสีมา
  (สาขาวิชากีฎวิทยา)   


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666