หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
17-21 กันยายน 2561
13:30-15:00 น.
ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
(ในจังหวัด)
2
คุณกัลยา ตียาคม
(งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 2
  21 กันยายน 2561
  13:00-16:00 น.
  หปช. ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณธีรนุช ภัทรกุล
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 3
  21 กันยายน 2561
  08:30-10:30 น.
  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 4
  24 กันยายน 2561
  08:00-12:30 น.
  คณะสังคมศาสตร์
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณศิริขวัญ ใจสม
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 5
  24-28 กันยายน 2561
  13:30-15:00 น.
  ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 6
  25 กันยายน 2561
  11:00-13:00 น.
  ธ.อาคารสงเคราะห์
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 7
  25 กันยายน 2561
  13:00-16:00 น.
  อาคารยุทธศาสตร์ มช.
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 8
  25 กันยายน 2561
  08:00-16:00 น.
  คณะสังคมศาสตร์
  (ในจังหวัด)
  1
  คุณศิริขวัญ ใจสม
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 9
  25 กันยายน 2561
  08:30-16:00 น.
  ห้องอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  5
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง-5744 ชม.)
 • 10
  25 กันยายน 2561
  08:30-10:00 น.
  ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.แม่เหียะ เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  3
  คุณพัชราภรณ์ วีระพันธ์
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666