หน้าหลัก ตารางการใช้บริการยานพาหนะ เข้าระบบเพื่อขอใช้บริการยานพาหนะ แนะนำระบบ ผู้ดูแลระบบตารางการขอใช้บริการยานพาหนะคณะเกษตรศาสตร์
(เรียงตามวันที่ขอใช้บริการและลำดับผู้ขอใช้บริการก่อน-หลัง)


[กรุณาพิมพ์ เลขที่อ้างอิง หรือสถานที่ที่จะไป แล้วกดปุ่มค้นหา]

= อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
= ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว
= ยกเลิกการใช้บริการ
= ได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการแล้ว
= ไม่ได้รับการอนุมัติ/ไม่ผ่าน
หน้า :
หมายเหตุ : รายการขอใช้บริการรถยนต์ ที่พ้นกำหนดวันที่ขอใช้บริการไปแล้วจะไม่ปรากฏในตารางนี้
ลำดับ
วัน-เวลา
ที่ขอใช้บริการ
สถานที่
จำนวน
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ขอใช้บริการ
รถยนต์
ที่ได้รับอนุมัติ
สถานะ
1
16-20 กรกฎาคม 2561
13:30-15:00 น.
ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
(ในจังหวัด)
2
คุณกัลยา ตียาคม
(งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813)
 • 2
  16-20 กรกฎาคม 2561
  10:30-14:30 น.
  ไร่แม่เหียะฯ/คณะ
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกิตติชัย ทิพย์ทา
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถกระบะโตโยต้า
  (ผอ-6714 ชม.)
 • 3
  19-20 กรกฎาคม 2561
  16:30-17:00 น.
  รร. ธาริน
  (ในจังหวัด)
  16
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 4
  20 กรกฎาคม 2561
  08:30-16:00 น.
  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Uniserv
  (ในจังหวัด)
  9
  คุณชิดชนก สิทธิกัน
  (งานบริหารทั่วไป)
 • รถตู้โตโยต้า
  (นง 260 ชม.)
 • 5
  20 กรกฎาคม 2561
  07:30-08:00 น.
  สนามบินเชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถกระบะ
  (กม-5746 ชม.)
 • 6
  21 กรกฎาคม 2561
  08:00-17:00 น.
  รร.ธาริน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์แมลงโลก-รร.ธาริน
  (ในจังหวัด)
  24
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 7
  21 กรกฎาคม 2561
  07:00-08:30 น.
  สถานีรถไฟ เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  32
  คุณสมโภชน์ อริยจักร์
  (งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 8
  23 กรกฎาคม 2561
  09:00-17:00 น.
  โรงคัดบรรจุโครงการหลวงดอยคำ-วัดดอยคำ-คณะ-รร.ธาริน
  (ในจังหวัด)
  24
  คุณภูษิตา จันทิมา
  (งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์)
 • รถบัส
  (40-0570 ชม.)
 • 9
  23-24 กรกฎาคม 2561
  07:00-16:30 น.
  ฮอไรซัน วิลเลจแอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
  (ในจังหวัด)
  50
  คุณศศิรินทร์ อธิมา
  (ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร)
 • รถโดยสารฮีโน่
  (40-0474 ชม.)
 • 10
  23-26 กรกฎาคม 2561
  13:30-15:00 น.
  ธ.ออมสิน, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กองคลัง
  (ในจังหวัด)
  2
  คุณกัลยา ตียาคม
  (งานการเงิน การคลังและพัสดุ)
 • รถตู้โตโยต้า
  (ย-2813) •  


  Copyright 2005, Faculty of Agriculture, Chiang Mai University, All right reserved
  239 Huaykaew Road, Chiangmai, Thailand 50200 Tel: +66 53 944001 Fax: +66 53 944666